پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت …

واحد علوم و تحقیقات تهران
 
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)
 
عنوان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما
دکتر مهناز ربیعی
 
 
استاد مشاور
                                      دکتر حمید رضا وکیلی فرد
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                            صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات و طرح موضوع
1-1- مقدمه. 4
1-2- بیان مسأله و  تبیین موضوع. 4
1-3- اهمیت موضوع و ضرورت پژوهش… 6
1-4- اهداف تحقیق.. 7
1-5- سؤال تحقیق.. 7
1-6-  فرضیه های تحقیق.. 8
1-7- روش تحقیق.. 8
1-8- قلمرو تحقیق.. 8
1-9- جامعه و نمونه آماری.. 8
1-10- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی.. 9
1-10-1- کیفیت سود. 9
1-10-2-  هیئت مدیره مشترک.. 9
1-10-3- افشاهای داوطلبانه. 9
1-11- ساختار تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………….. 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 12
2-2- هیئت مدیره 12
2-2-1- تعریف هیئت مدیره 12
2-2-2- وظایف هیئت مدیره 12
2-2-3- تفکیک وظایف اعضای هیئت مدیره 13
2-3- افشا 14
2-3-1- ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. 15
2-3-2- اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. 16
2-3-3- هدف افشای اطلاعات مالی.. 16
2-3-4- اطلاعات مالی برای چه کسانی افشا میشود؟. 17
2-3-5-  چه میزان اطلاعات مالی لازم است تا افشا شود؟. 18
2-3-6- چه اطلاعاتی باید افشا شود؟. 19
2-3-6-1-  افشای اطلاعات کمّی.. 19
2-3-6-2-  افشای اطلاعات غیرکمّی.. 20
2-3-7-  نقش شفافیت در گزارشگری مالی.. 21
2-3-8-  افشای اختیاری در مقابل افشای اجباری.. 22
2-3-9-  کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی.. 23
2-3-10-  روشهای افشا 24
2-3-10-1-  شکل و ترکیب صورتهای مالی.. 24
2-3-10-2-  اصطلاحات ویژه و ارائه جزئیات… 24
2-3-10-3-  اطلاعات داخل پرانتزی.. 25
2-3-10-4-  یادداشت های همراه 25
2-3-10-5-  صورت های مکمل و جداول. 26
2-3-10-6-  گزارش حسابرسی.. 26
2-3-10-7-  گزارش هیئت مدیره به مجمع صاحبان سهام. 27
2-3-11-  محدودیت های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… 27
2-3-12-  چرا شرکتها دست به افشای داوطلبانه می زنند؟. 28
2-3-13-  مزایای افشا 29
2-4- کیفیت سود. 30
2-4-1- مفهوم کیفیت سود. 30
2-4-2- دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود. 34
2-4-3- کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟. 35
2-4-4- اهمیت ارزیابی کیفیت سود. 35
2-4-5- ارزیابی کیفیت سود. 36
2-4-6- عناصر تاثیر گذار برکیفیت سود. 36
2-5- مروری بر مطالعات خارجی و داخلی.. 41
2-5-1- مطالعات خارج از ایران. 41
2-5-2- مطالعات داخل ایران. 43
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه. 48
3-2- روش تحقیق.. 48
3-2-1- قلمرو تحقیق.. 49
3-2-2- جامعه و نمونه آماری تحقیق.. 49
3-2-3- ابزار جمع آوری داده های تحقیق.. 50
3-3-  فرضیه های تحقیق.. 50
3-4- متغیر های تحقیق.. 50
3-4- 1- متغیر های وابسته. 50
3-4-2-  متغیرهای مستقل.. 52
3-4- 3- متغیر های تعدیل کننده یا کنترل. 52
3-5-  مدل های تحقیق.. 53
3-6-1- روش داده های پانل.. 53
3-6-1-1- روش اثرات اثبات… 54
3-6-1-2- روش اثرات تصادفی.. 55
3-6-1-3- آزمون چاو یا F مقید. 56
3-6-1-4- آزمون هاسمن.. 56
3-6-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 57
3-6-3- آزمون معنی دار بودن متغیر های تحقیق.. 58
3-6- 4- تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 58
3-7- خلاصه فصل.. 59
فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته ها
4-1- مقدمه. 61
4-2- نتایج آمار توصیفی.. 62
4-3- آزمون خود همبستگی.. 64
4-4-آزمون فرضیه ها 65
4-4-1- آزمون فرضیه یکم. 65
4-4-2- آزمون فرضیه دوم. 66
4-5- خلاصه فصل.. 68
فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه. 70
5-2- مروری بر اهداف، مسأله و روش تحقیق.. 70
5-3- نتایج تحقیق.. 71
5-4- بحث و نتیجه گیری.. 72
5-5- پیشنهادها 72
5-5-1- پیشنهاهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضه های تحقیق.. 72
5-5-2- پیشنهاها برای پژوهش های آتی.. 73
5-6- خلاصه فصل.. 74
فهرست منابع و مآخذ
الف ) منابع فارسی.. 75
ب ) منابع انگلیسی.. 77
پیوست ها
– اسامی شرکت های بورسی استفاده شده در تحقیق.. 79
چکیده لاتین.. 85
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                        صفحه
 
2-1- خلاصه و جمع بندی بعضی از تحقیقات انجام شده 44
4-1- متغیر های تحقیق.. 62
4-2- آمار توصیفی متغیر های وابسته، متغیرهای مستقل و کنترلی.. 63
4-3- خود همبستگی.. 64
4-4- نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه اول. 65
4-5- نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه اول. 65
4-6- بررسی مدل ترکیبی با استفاده از روش GLS. 66
4-4- نتایج آزمون آماره F برای آزمون فرضیه دوم. 67
4-4- نتایج آزمون هاسمن برای آزمون فرضیه اول. 67
4-9- بررسی مدل ترکیبی با استفاده از روش GLS. 67
 
چکیده
در این تحقیق رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری و کیفیت سود در 57 شرکت ازشرکتهای های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 لغایت پایان 1390 مورد بررسی قرار می گیرد .در تحقیق حاضر، ناپایداری سهام، هیئت مدیریت مشترک و مدیر مستقل را به عنوان “متغیر مستقل” و رتبه افشا و اقلام تعهدی اختیاری را به عنوان “متغیر وابسته” در نظر گرفته و روابط بین متغیر مستقل و وابسته را مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم.نتایج آزمون نشان می دهد که بین هیئت مدیره ی مشترک و سطح افشای اختیاری شرکتهای رابطه ی مثبت و لی معنی دار نیست . همچنین بین هیئت مدیره ی مشترک و کیفیت سود در شرکتهای رابطه مثبت و لی معنی دار نیست.
 
1-1- مقدمه
نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیلگران مالی وکارگزاران بورس اوراق بهادار مطرح شد. آنها استنباط کردند، سودگزارش شده قدرت سودآوری شرکتها راآنچنان نشان نمیدهدکه به ذهن بایدمتبادرگردد.آنهادریافتندکه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکتها به دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه گیری اطلاعات حسابداری کار مشکلی است  .برای بیان سودمندی سود در تعیین ارزش شرکت تنها به میزان گزارش شده نبایدتوجه کرد، بلکه باید به کیفیت سود گزارش شده نیزتوجه نمائیم .از طرف دیگر اهمیت تأثیر هیئت مدیره مشترک در این زمینه حائز اهمیت بیشتری دارد که کیفیت سود به چه میزان تعیین خواهد کرد. همچنین یکی از مهمترین روشهای افزایش اعتبار رده بندی یک شرکت این است که انتخاب بهترین راهکارهای برای افشاهای گزارشهای مالی می باشد .
در این تحقیق به بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشاهای اختیاری وکیفیت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 98
قیمت : 14700 تومان 14700
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***