پایان نامه ارشد حسابداری: تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A

عنوان :

تعیین رابطه بین نسبت سود انباشته به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و جریان نقد آزاد با تاکید بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :

علی اکبر فرزین فر


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول. 1
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله. 2
1-3- ضرورت تحقیق.. 5
1-4- اهداف تحقیق.. 6
1-5- سوالات تحقیق.. 7
1-6- فرضیه های تحقیق.. 7
1-7- روش تحقیق.. 8
1- 8- قلمرو تحقیق.. 8
1-9- تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق : 8
1-10- ساختار تحقیق.. 9
1-11- خلاصه مطالب فصل اول. 10
فصل دوم. 11
2-1- مقدمه : 12
2-2- جریان وجوه نقد آزاد. 12
2-3- تئوری چرخه عمر شرکت… 16
2-4- سیاست های تقسیم سود. 21
پیشینه تحقیق.. 27
2-5- پژوهش های خارجی: 27
2-6-  پژوهش های داخلی: 40
2-7- خلاصه فصل.. 49
فصل سوم. 50
روش اجرای تحقیق.. 50
3-1- مقدمه. 51
3-2- روش کلی تحقیق.. 51
3-3-  جامعه آماری.. 51
3-5- روش های گردآوری داده ها و موارد استفاده 52
3-6- ابزار  گردآوری  داده ها و  موارد  استفاده 53
3-7- پایایی واعتبار ابزار تحقیق: 53
3-8- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53
3-9- مدل تحقیق: 57
3-10-  خلاصه فصل.. 61
فصل چهارم. 62
یافته های تحقیق.. 62
4-1- مقدمه. 62
4-2- توصیف نمونه. 63
4-3- آزمونهای پیش فرض مدل رگرسیون. 64
4-4- روشهای تخمین مناسب مدل. 68
4-5- بررسی و تحلیل فرضیه اول: 70
4-6- جمع بندی فصل چهارم. 80
فصل پنجم : نتیجه گیری. 81
5-1- مقدمه. 82
5-2- خلاصه تحقیق.. 82
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 84
5-4- موانع تحقیق.. 88
5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی.. 88
5-6- پیشنهادات کاربردی.. 89
5-7- خلاصه فصل.. 89
منابع فارسی: 90
منابع لاتین: 96
 
فهرست جدول ها
جدول  2-1- خلاصه تحقیقات خارجی.. 38
جدول  2-2- تحقیقات داخلی 46
جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای پژوهش برای کل شرکتها در طی دوره تحقیق.. 63
جدول 4-2-آزمون وایت… 64
جدول 4-3- آزمون کولموگورف – اسمیرنوف… 65
جدول 4-4- آزمون نرمالیتی باقیمانده ها 66
جدول 4-5- آزمون بریوش گادفری لاگرانژ مولتی پلیر. 67
جدول 4- 6- آزمون هاسمن 68
جدول 4-7- نتایج آزمون فرضیه اول. 69
جدول 4-8– آنالیز واریانس… 71
جدول 4-9- نتایج آزمون فرضیه دوم 72
جدول 4-10-آنالیز وواریانس… 11
جدول 5-1-خلاصه فرضیات به همراه نتایج حاصل از فرضیات… 11
مقدمه
در ارزیابی عملکرد و کارایی شرکتها از مقایسه های مختلف مالی و غیر مالی استفاده می گردد و تا کنون مدل ها و الگوهای مختلف در ارزیابی آن ارائه شده ،لیکن مدل و الگوی غالبی تا کنون در این زمینه ارائه نگردیده است.اگر چه صاحب نظران حسابداری ،سود را ملاک مناسب و بهتـرین برآورد از عملکرد موسسه می دانند .اما منتقدین ابراز می نمایند که سود های حسابداری متاثر از تخصیص ،برآورد ها و مفروضات غیر واقعی است، که فاقد تفسیر اقتصادی بوده و تحت تاثیر جانبداری ها و قضاوت های آگاهانه یا ناآگاهانه عوامل انسانی مانند مدیریت قرار می گیرد.در مقابل، جریان های نقدی به دلیل عدم استفاده از این تخصیص ها و قضاوت ها ایرادات فوق را ندارد . علیرغم این هنوز سود حسابداری با عنوان شاخص عملکرد شرکت مورد توجه تدوین کنندگان استاندارد های حسابداردی است و به عنوان شاخص برتری از عملکرد شرکت نسبت به جریان های نقدی در چهار چوب نظری این هیأت معرفی شده و به جریان های نقدی به عنوان اطلاعات مکمل نگاه می شود.
گزارشگری مالی می بایست اطلاعاتی را به سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان ارائه کند، تا آنها در ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری و اعطای اعتبار کمک نمایند و نیز نسبت به تعیین مبلغ،زمانبندی و عدم اطمینان جریان های نقدی آتی از قبیل سود تقسمی یا بهره و غیره کمک نمایند.دیدگاه هیأت بر آن است که تمرکز اصلی گزارشـگری مـالی می بایسـت بر ارائـه سود و اجزای آن باشد. زیرا دریافت ها و پرداخت های نقدی کوتاه مدت نمی تواند موفقیت یک شرکت را ارزیابی نماید، و تاثیرات بین دوره ای را لحاظ کند، لذا سود و اجزای آن شاخـص بهـتری در ارزیـابی عـملکرد شرکـت نسبت به جریان های نقدی می باشد.
تعداد صفحه : 118
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***