پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین سطح افشای کامل اطلاعات مالی(قابل اتکاء بودن …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

گرایش: حسابداری

 

موضوع :

بررسی رابطه بین سطح  افشای کامل اطلاعات مالی (قابل اتکاء بودن و به موقع بودن) و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمدحسین رنجبر

 

                                                                    استاد مشاور:

دکتر بیژن عابدینی

  

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده تحقیق1
فصل اول: کلیات تحقیق 
مقدمه3
1-1  تعریف موضوع و بیان مسأله4
1- 2  اهمیت و ضرورت پژوهش7
1-3  اهداف تحقیق8
1-4 – فرضیه های پژوهش8
1-5  تعریف مفهومی متغیرها9
1-6 روش پژوهش14
1-7 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه17
1-8 قلمرو پژوهش17
     1-8-1 قلمرو موضوعی17
     1-8-2 قلمرو مکانی17
     1-8-3 قلمرو زمانی پژوهش18
1-9 خلاصه فصل18
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 
مقدمه20
2-1 سطح افشا20
     2-1-1 خصوصیت های کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات20
     2-1-2 افشای مالی21
     2-1-3 اهداف افشا در گزارشگری مالی22
     2-1-4 میزان اطلاعاتی که باید افشا شود23
     2-1-5 تاثیر اطلاعات و تغییرها بر خط مشی افشا بر استفاده کنندگان25
     2-1-6 مفاهیم افشای مالی26
2-2 هموار سازی سود27
2-3 انواع هموارسازی سود27
     2-3-1 سود هموار طبیعی28
     2-3-2 هموارسازی واقعی29
     2-3-3 هموارسازی مصنوعی29
2-4 مفاهیم سود ویژه30
2-5 ابزار های هموارسازی مصنوعی سود32
     2-5-1 زمان بندی رویداد ها32
     2-5-2 هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص33
    2-5-3 هموارسازی از طریق طبقه بندی33
2-6 تکنیک ها ی هموارسازی سود33
    2-6-1 دستکاری در درآمد ناویژه34
2-7 انگیزه های هموارسازی سود35
     2-7-1 افزایش رفاه سهامداران35
     2-7-2 تسهیل قابلیت پیش بینی سود36
     2-7-3 افزایش رفاه مدیریت36
2-8 روش های مطالعه هموارسازی سود37
     2-8-1 مدل سنتی38
     2-8-2 مدل ایمهاف39
     2-8-3 مدل ایکل39
2-9 فرضیه بازارکارا42
2-10 پیشینه تحقیق42
2-11 خلاصه فصل47
فصل سوم: روش پژوهش 
مقدمه49
3-1 مبانی نظری، فرضیه ها و مدل های تحقیق49
3-2 جامعه ی و نمونه آماری51
3-3 روش گردآوری داده­ها52
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده­ها52
     3-4-1 معیار نیکویی برازش برای مدل های لوجیستیک54
3-5 خلاصه فصل55
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 
مقدمه57
4-1 آماره های توصیفی57
4-2 جدول ضرایب همبستگی58
4-3 نتایج برآورد مدل های تحقیق60
     4-3-1 نتایج برآورد مدل (3-1) و آزمون فرضیه اول تحقیق60
     4-3-2 نتایج برآورد مدل (3-2) و آزمون فرضیه دوم تحقیق61
     4-3-3 نتایج برآورد مدل (3-3) و آزمون فرضیه سوم تحقیق63
4-4 خلاصه فصل64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق 
مقدمه66
5-1 ارزیابی وتشریح نتایج آزمون فرضیه ها66
     5-1-1 نتیجه فرضیه اصلی اول66
     5-1-2 نتیجه فرضیه اصلی دوم67
     5-1-3 نتیجه فرضیه اصلی سوم68
5-2 خلاصه یافته های تحقیق68
5-3 محدودیت­ها69
5-4 پیشنهاد ها69
     5-4-1 پیشنهادها برای تحقیقات آتی69
5-5 خلاصه فصل پنجم70
منابع و ماخذ 
منابع فارسی72
منابع لاتین74
پیوست ها75
چکیده انگلیسی96

 
فهرست جداول
 

عنوان صفحه
نگاره (4-1): آماره های توصیفی تحقیق57
نگاره (4-2): جدول ضرایب همبستگی59
نگاره (4-3): نتایج برآورد مدل (3-1)60
نگاره (4-4): نتایج برآورد مدل (3-2)62
نگاره (4-5): نتایج برآورد مدل (3-3)63

 
 
 
فهرست نمودارها

عنوان صفحه
نمودار پراکندگی مشاهدات79
نمودار توزیع فراوانی مشاهدات80
نمودار چارک – چارک مشاهدات81
نمودار همبستگی بین متغیرها82چکیده
در این تحقیق با استفاده از داده های تاریخی1390-1382مربوط به 138 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه بین سطح افشای شرکتی (قابلیت اتکاء وبه موقع بودن) و هموارسازی سود بررسی گردیده است. داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار تدبیر پرداز و آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار آماری Eviews7 انجام شده است. از آنجایی که بهبود سطح افشای شرکت باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، هموارسازی کمتر سود را به همراه دارد. فرض اصلی این تحقیق آن است که بین سطح افشاء وهموارسازی سود رابطه منفی وجود دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری سطح افشاء (به موقع بودن و قابل اتکاء بودن) از مدل ثقفی و ملکیان (اطلاعات افشا شده بر اطلاعاتی که باید افشا شود) استفاده گردیده است و هموارسازی سود شرکتها با استفاده از مدل ایکل برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین سطح افشاء وهموارسازی سود رابطه منفی معنا داری وجود دارد همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معناداری بین به موقع بودن و هموارسازی سود می باشد.و یافته های تحقیق نشان می دهد قابلیت اتکاء افشاء در شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز تفاوت معناداری با هم ندارند.
کلمات کلیدی: سطح افشاء، هموارسازی سود، به موقع بودن، قابلیت اتکاء.
 
فصل اول:
کلیات پژوهش
 
مقدمه
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای  ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم که تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.  تاکید بازارهای سرمایه بر افشای  اطلاعات بطور یکسان است تا کلیه استفاده کنندگان به اطلاعات دسترسی یکسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه کاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شرکتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاکم کرده اند. بازارهای کارآی اوراق بهادار با موضوع افشای کامل رابطه تنگاتنگ دارد(احمد پور،1386،6-4).
علی الرغم آنکه اکثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار کارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند، لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،1377-112).
ازسویی دیگر پدیده هموارسازی سود[1]، مقوله ای مشترک در مرز دانش حسابداری و امورمالی است. برخورداری  این پدیده از یک سابقه مطالعاتی نسبتاً طولانی را می توان نشانگر اهمیت ومیزان توجه محافل علمی وحرفه ای به آن تلقی نمود. به گونه ای که امروزه با گذشت بیش از هفتاد سال از شروع مطالعات در این زمینه، شواهد نشان می دهد که هنوز از علاقه پژوهشگران به تحقیق در مورد پدیده هموارسازی سود کاسته نشده است. به نظر می رسد اهمیت این موضوع نشأت گرفته از جایگاه ویژه و منحصر به فرد مقوله سود در مباحث حسابداری و امورمالی است. مروری بر تاریخچه و ادبیات دانش حسابداری نشان می دهد که مفهوم و یا پدیده ای همانند سود، کمتر مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و طبقات مختلف حرفه ای بوده است.
1-1  تعریف موضوع و بیان مسأله:
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان میکنیم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.
 
بیان مساله
      از آنجایی که سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شرکت ها کفایت و مناسب بودن افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در کنار کیفیت افشای اطلاعات با عنوان یک عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است. افشای کافی افشای مناسب و افشای کامل اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است (ارزیتون[2]،2004 ،4-2)1.
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی  تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی،2006 ،94-93)2:

 1. اندازه واحد تجاری
 2. ساختار مالکیت
 3. نوع صنعت
 4. عمر شرکت
 5. نوع موسسه حسابرسی
 6. فناوری اطلاعات(IT)
 7. ترکیب اعضای هیئت مدیره
 8. محدوده جغرافیایی
 9. وجود حسابرسی داخلی
 10. میزان سودآوری
 11. حجم معاملات

اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،1383،4)11[3].طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به      افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیل گران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوت های خود بر اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصاً سود گزارش شده اتکا می کنند.
سرمایه گذاران معتقدند سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. هم چنین نوسانات سود به عنوان معیار مهم ریسک کلی شرکت قلمداد میشود و شرکتهای دارای سود هموارتر دارای ریسک کمتری میباشند. بنابراین شرکت هایی که دارای سود همواری هستند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب میشوند (هندریکسن، 1992ص378)2.
مدیریت در انتخاب بین روش های مختلف به حساب بردن وقایع مالی، در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیر می تواند بین این روش ها، یکی را انتخاب کند. هم چنین مدیریت می تواند فعالیت های مالی را زمان بندی کند. به تاخیر انداختن یک فروش و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اقدامات می باشد. به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سال دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار کند. لذا پدیده هموارسازی سود می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر بگذارد و پیامدهایی را موجب شود که مخصوصاً در بازارهای غیرکارای سرمایه از درجه اهمیت و تاثیر بیشتری برخوردار باشند (شباهنگ، 1382، ص39)

تعداد صفحه : 103
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***