پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A)

عنوان:

بررسی رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیر جاری با ارزش بازار شرکتها

استاد راهنما:

دکتر فرزین رضایی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-3 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………5
1-5 فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-6 روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-7واژه ها و اصطلاحات کلیدی……………………………………………………………………………………………………………………7
1-8 خلاصه مباحث آینده……………………………………………………………………………………………………………………………7
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9
2-2 نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان…………………………………………………………………………………………………………..9
2-3 ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………………………………….10
2-3-1 مربوط بودن………………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-4 محتوای اطلاعات مالی………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-4-1 انواع آزمون های محتوای اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………………10
2-5 محتوای اطلاعاتی سودحسابداری و ارزش بازار شرکت…………………………………………………………………………….12
2-5-1حلقه ارتباطی سود و بازده……………………………………………………………………………………………………………….13
2-5-1-1مدل ارزشیابی مبتنی بر سود……………………………………………………………………………………………………….13
2-6محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت…………………………………………………………………………………13
2-6-1 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیرجاری……………………………………………………………………………………..14
2-6-1-1اقلام تعهدی جاری…………………………………………………………………………………………………………………..15
2-6-1-2اقلام تعهدی غیرجاری……………………………………………………………………………………………………………..15
2-7 جریان نقدی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-7-1محتوای اطلاعاتی وجه نقدعملیاتی و ارزش بازار شرکت………………………………………………………………………16
2-8جریان وجه نقد آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………18
2-8-1سودخالص یک عقیده و جریان وجوه نقد یک واقعیت………………………………………………………………………..18
2-8-2محتوای اطلاعاتی وجه نقد آزاد و ارزش بازار شرکت………………………………………………………………………….19
2-9 مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریان های نقدی شرکت…………………………………………………………………………20
2-9-1مقایسه سود و جریانات نقدی از دیدگاه استفاده کنندگان مختلف……………………………………………………………20
2-9-2مقایسه محتوای اطلاعاتی سود و جریانات نقدی………………………………………………………………………………….21
2-9-2-1کیفیت سود……………………………………………………………………………………………………………………………21
2-9-2-2سود و جریان نقدی………………………………………………………………………………………………………………….22
2-10 رابطه بین جریان وجوه نقد، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری با ارزش بازار شرکت………………………………………..23
2-11 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………26
2-11-1مروری بر تحقیقات گذشته در ایران………………………………………………………………………………………………..26
2-11-2مروری بر تحقیقات گذشته در خارج از ایران……………………………………………………………………………………32
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………39
3-2 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-1قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….39
3-2-2قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-3قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..40
3-2-4جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………40
3-2-5 ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..41
3-3 معرفی متغیرها و نحوه محاسبه آنها…………………………………………………………………………………………………………41
3-3-1 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………..40
3-4 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-5 تبیین الگوهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….41
3-6 نحوه تجزیه و تحلیل فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………41
3-7 روش های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………….46
3-7-1 آزمون Fلیمر……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-7-2 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-7-3 تحلیل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..48
3-7-4 آزمون روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………50
3-7-5 آزمون t……………………………………………………………………………………………………………………………………..50
3-7-6 آزمون F…………………………………………………………………………………………………………………………………….51
3-7-7 آزمون کفایت نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………..51
3-8 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
4-2تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………54
4-3 آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54
4-4 همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..56
4-5 محاسبه متغیر سایر اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………57
4-6 نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-6-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………58
4-6-1 آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-6-1 آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………………..61
4-6-1 آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………..63
4-6-1 آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………………….63
4-7 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
5-2 خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..66
5-3 جمع بندی و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………68
5-4 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….69
5-5 پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….69
5-6 پیشنهاد برای تحقیات آتی……………………………………………………………………………………………………………………70
منابع
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
منابع لاتین. ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………..76
پیوست
پیوست شماره1: لیست شرکتهای نمونه…………………………………………………………………………………………………………82
پیوست شماره2: نمودارهای آماری متغیرهای نمونه…………………………………………………………………………………………84
پیوست شماره3: نمودارهای Scatter-Plot برای آزمون عدم ناهمسانی واریانس ها……………………………………………86
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………..88
چکیده
تعیین عوامل مؤثر بر ارزش بازار سهام می تواند به تصمیم گیری مناسب سهامداران و تخصیص بهینه منابع اقتصادی کمک کند. میزان سودآوری شرکت ها از مهم ترین معیارهای ارزیابی شرکت ها توسط سرمایه گذاران است اما اتکا به سود خالص بدون توجه به اقلام تشکیل دهنده آن، منجر به از دست دادن اطلاعات بااهمیت و مؤثر بر تصمیم گیری و اخذ تصمیمات نامناسب خواهد شد. تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه قدرت توضیح دهندگی اجزای مختلف سود ازجمله جریان وجه نقد عملیاتی، اقلام تعهدی جاری،اقلام تعهدی غیر جاری و جریان وجه نقد آزاد و کمک به توضیح رفتار خلاف قاعده اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. به این منظور تعداد 5 فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از 4 الگوی رگرسیون به روش داده های تابلویی استفاده گردید. بر این اساس نمونه ای متشکل از 83 شرکت طی سال های 1383 لغایت 1389 به روش غربالگری انتخاب گردید. نتایج حاکی است که محتوای اطلاعاتی جزء نقدی سود نسبت به سایر اجزای سود بیشتر است و هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد که، تقسیم سود به دو جزء جریان نقدعملیاتی و اقلام تعهدی نسبت به سایر ترکیب های دیگر سود، ارزش توضیح دهندگی بالاتری دارد.
مقدمه
توسعه اقتصادی وبوجودآمدن شرکتهای سهامی بزرگ که شامل هزاران سهامدار می باشند موجب گردید تا امکان حضور مالکین در شرکت وآگاهی از جزئیات فعالیتهای آن وجود نداشته باشد.لیکن این افراد همواره جهت حفظ منافع خود علاقه مند به اطلاع از وضعیت وعملکرد شرکتها می باشند.همچنین سایر سرمایه گذاران بالقوه ، اعتباردهندگان وسایراستفاده کنندگان نیز برای تصمیم گیری نیاز به آگاهی از وضعیت وعملکرد شرکتها دارند.لذا حسابداری به منظور تامین نیاز اطلاعاتی طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی را فراهم می آورد.
بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان بویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیریهای اقتصادی وارزیابی ارزش شرکت است. مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران هستند. با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات گزارشگری مالی وسیستم حسابداری نقش حیاتی در بازار سرمایه ایفا می کنند. بنابراین هدف اصلی حسابداری تامین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می شود. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته ، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. تمرکز واستفاده گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران ، سهامداران ، مدیریت ، کارکنان ودولت سبب گردیده که سود به عنوان مفهوم بنیادین در حسابداری مطرح گردد. بنابراین یکی از مهمترین اطلاعات مالی گزارش شده توسط شرکتها سود است .در واقع سرمایه گذاران وبسیاری دیگر از استفاده کنندگان داده های حسابداری سود را منبع مهم اطلاعاتی برای ارزیابی عملکرد شرکتها تلقی می نمایند.سود یکی از عناصر اصلی قیمت گذاری سهام نیز می باشد.بنابراین در این تحقیق به بررسی رابطه سود واجزای تشکیل دهنده آن با ارزش شرکتها پرداخته می شود.
تعداد صفحه : 97
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***