دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

استاد راهنما :

دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:

دکتر محمود همت فر

بهار  1390

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
فهرست:
چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1- بیان مسئله    9
4-1- چارچوب نظری تحقیق    12
5-1- فرضیه های تحقیق    15
6-1- اهداف تحقیق :    15
1-6-1- اهداف کلی    15
2-6-1- اهداف ویژه    16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق    16
8-1حدود مطالعاتی    18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق    18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق    18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات    18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه    23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی    23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی    23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی    24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی    25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی    26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی    27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان    31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران    34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه    35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه    36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم    37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی    39
1-8-2-2- کلیات    39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44    41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد    44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد    44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)    45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی    47
4-2 بخش سوم : بهره وری    53
1-4-2- تعریف بهره وری    53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری    57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری    59
4-4-2- سطوح بهره وری    60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری    61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری    62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق    63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور    66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت    69
1-6-2- کلیات    69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه    70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت    71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو    73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو    75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    78
2-3 روش تحقیق    78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات)    79
4-3 روش گردآوری اطلاعات    80
5-3  مدل تحقیق :    80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها    83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد    83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری)    83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی:    83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت    83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی    84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری    85
2-1-6-3  معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی    86
1-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی    86
2-2-1-6-3  ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده    87
3-2-1-6-3  ارزش افزوده بازار    87
2-6-3  شاخصهای سنجش بهره وری    87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی    87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی    88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها    89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه‏    96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها    96
3-4 روش آزمون فرضیه ها    99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق    102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول    102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول    102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم    116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم    120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم    120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم    124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی    129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه    133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه    133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول    133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول    133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم    135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم    136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم    136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم    136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق    137
4-5 پیشنهادها    138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق    138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    139
5-5 محدودیت های تحقیق    139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات    146
پیوست ب: محاسبات نهایی    146
منابع و ماخذ
منابع فارسی:    149
منابع لاتین:    151
چکیده انگلیسی:    152

چکیده

در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه­های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می­باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار  Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ­گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
 
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
تعداد صفحه :171
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***