دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی …

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری (M.A.)

 

موضوع :

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با عملکرد مالی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استادان راهنما:

 

استاد مشاور:

 

سال تحصیلی:1390-1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………..  1
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2- بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………. 5
1-4- اهداف و سوالات تحقیق ………………………………………………………………………….. 6
1-5- فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………. 7
1-6- روش محاسبه متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………….. 7
1-6-1- شیوه اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………… 7
1-6-2- شیوه اندازه گیری سرمایه نوآوری (متغیر مستقل) ………………………………………… 10
1-6-3- شیوه اندازه گیری کارآیی مالی………………………………………………………………… 10
1-6-4- شیوه اندازه گیری ارزش شرکت ……………………………………………………………… 11
1-7- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… 11
1-8- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… 12
1-9- روش جمع آوری داده­ها…………………………………………………………………………… 12
1-10- روش آزمون فرضیات …………………………………………………………………………… 12
1-11- قلمرو زمانی تحقیق ………………………………………………………………………………. 13
1-12- قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………………………………… 14
1-13- تعریف واژگان تحقیق …………………………………………………………………………… 14
1-14- خلاصه فصل  ……………………………………………………………………………………… 14
 
فصل دوم : مبانی نظری
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2- نظریه های مربوط به سرمایه فکری……………………………………………………………… 18
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
2-3- تعاریف مختلف سرمایه فکری……………………………………………………………………. 20
2-4- مدل های طبقه بندی سرمایه فکری………………………………………………………………. 21
2-5- روش های اندازه گیری سرمایه فکری …………………………………………………………. 33
2-5-1- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………… 33
2-5-2- کارت نمره متوازن ………………………………………………………………………………. 34
2-5-3- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………… 34
2-5-4-  کنترل دارایی های ناملموس …………………………………………………………………. 34
2-5-5- جهت یابی تجاری اسکاندیا…………………………………………………………………… 35
2-5-6- شاخص سرمایه فکری …………………………………………………………………………. 35
2-5-7- نرخ بازده دارایی…………………………………………………………………………………. 36
2-5-8- روش تشکیل سرمایه بازار ……………………………………………………………………. 36
2-6- روش های مالی و مراحل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………. 37
2-7- مدل مدیریت سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 37
2-8- توانمند تکنولوژی و اهمیت ارزیابی آن در واحدهای اقتصادی …………………………… 39
2-9- گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی………………………………………………………………… 40
2-10- تحقیق و توسعه و مراحل اساسی آن………………………………………………………….. 40
2-11- اهمیت فرآیند تحقیق و توسعه در واحدهای اقتصادی…………………………………….. 41
2-12- نوآوری و ضروریات آن…………………………………………………………………………. 42
2-13- مفاهیم نوآوری و تحقق و توسعه………………………………………………………………. 44
2-14- پیشینه تحقیقات سنجش نوآوری……………………………………………………………….. 45
2-15- بررسی تطبیقی نتایج تحقیقات………………………………………………………………….. 47
2-16- شاخص­های کارآیی مالی………………………………………………………………………… 50
2-16-1- بازده مجموع دارایی­ها (ROA)…………………………………………………………….. 50
2-16-2- نسبت قیمت به عایدی هر سهم (P/E)……………………………………………………. 51
2-16-3- بازده سالانه سهام (ASR)……………………………………………………………………. 51
2-16-4- بازده مجموع حقوق صاحبان سهام (ROE)……………………………………………… 52
فهرست مطالب                                                    
عنوان                                                                                                 صفحه 
2-16-5- ارزش افزوده اقتصادی (EVA)…………………………………………………………….. 52
2-17- مفاهیم ارزش شرکت……………………………………………………………………………… 53
2-17-1- ارزش دفتری……………………………………………………………………………………. 53
2-17-2- ارزش بازار………………………………………………………………………………………. 54
2-17-3- ارزش با فرض تداوم فعالیت……………………………………………………………….. 54
2-17-4- ارزش با فرض انحلال شرکت………………………………………………………………. 54
2-17-5- ارزش ذاتی سهام یک شرکت……………………………………………………………….. 54
2-17-6- ارزش دارایی های مالی………………………………………………………………………. 55
2-18- عوامل تشکیل دهنده ارزش شرکت……………………………………………………………. 55
2-19- نظریه توبین در ارزشگذاری شرکت­ها…………………………………………………………. 57
2-20- تئوری (q) ………………………………………………………………………………………….. 57
2-21-ارزشگذاری شرکت­ها در ایران…………………………………………………………………… 59
2-22- روش­های فعلی ارزشگذاری شرکت­های در ایران………………………………………….. 61
2-23- پیشینه تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق……………………………………….. 62
2-23-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………… 63
2-23-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………….. 68
 
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… 72
3-3- تبدیل فرضیه های پژوهشی به فرضیه های آماری……………………………………………. 73
3-4- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….. 74
3-5- جامعه آماری………………………………………………………………………………………….. 74
3-6- روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 75
3-7- حجم نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 75
3-8- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………. 76
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
3-9- دوره زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………… 76
3-10- متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………….. 77
3-10-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………….. 77
3-10-1-1- شیوه اندازه­گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………….   77
3-10-1-2-  شیوه اندازه­گیری سرمایه نوآوری………………………………………………………………     79
3-10-2- متغیرهای وابسته تحقیق………………………………………………………………………. 80
3-10-2-1- شیوه اندازه­گیری کارآیی مالی…………………………………………………………………..     80
3-10-2-2- شیوه اندازه­گیری ارزش شرکت………………………………………………………………….    80
3-11-شیوه آزمون فرضیات………………………………………………………………………………. 81
3-12- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 82
3-12-1- تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………….. 82
3-12-2- همبستگی………………………………………………………………………………………… 82
3-12-3- ضریب همبستگی………………………………………………………………………………. 82
3-12-4- ضریب تعیین……………………………………………………………………………………. 83
3-12-5- مدل های رگرسیون…………………………………………………………………………….. 83
3-12-6- فرض های اساسی رگرسیون………………………………………………………………… 84
3-12-7- آزمون معنی دار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… 85
3-12-8- آزمون معنی داری برای معادله رگرسیون………………………………………………….. 85
3-12-9- آزمون معنی دار بودن ضرایب……………………………………………………………….. 85
3-12-10- آزمون خود همبستگی جملات خطا……………………………………………………… 85
3-12-11- بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن داده های تحقیق……………………………………… 86
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. 88
4-2- نتایج تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………………………. 88
4-2-1- تحلیل توصیفی در سطح کل داده ها ……………………………………………………….. 88
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
4-2-2- تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک صنایع……………………………………….. 90
4-3- بررسی همبستگی میان متغیرهای تحقیق………………………………………………………… 91
4-4- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی…………………………………………………………………… 92
4-5- بررسی نرمال بودن متغیرهای وابسته تحقیق……………………………………………………. 92
4-6- نتایج حاصل آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………… 93
4-7- نتایج حاصل آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………….. 95
4-8- نتایج حاصل آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………….. 98
4-9- نتایج حاصل آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………….. 100
4-10- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………. 102
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 104
5-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………………………………………… 104
5-2-1- خلاصه نتایج فرضیه اول ………………………………………………………………………. 105
5-2-2- خلاصه نتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………. 106
5-2-3- خلاصه نتایج فرضیه سوم………………………………………………………………………. 106
5-2-4- خلاصه نتایج فرضیه چهارم……………………………………………………………………. 107
5-3- خلاصه مطالعات نظری و مقایسه نتایج حاصل از تحقیق یا نتایج تحقیقات پیشین…… 108
5-4- پیشنهادهای برآمده از تحقیق……………………………………………………………………… 110
5-5- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………. 110
 
منابع و مأخذ
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………..           112
منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………………….         113
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………..         116
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول 2-1) طبقه بندی پتی و گویتر……………………………………………………………………. 28
جدول 2-2) ویژگی های اصلی سیستم اندازه گیری…………………………………………………. 39
جدول 3-1) نحوه انتخاب و استخراج نمونه…………………………………………………………… 76
جدول 4-1) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق در سطح کل داده ها……………………………… 89
جدول 4-2) تحلیل توصیفی متغیر های تحقیق به تفکیک صنایع ………………………………… 90
جدول 4-3) ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………….. 91
جدول 4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته…………………………………………………….. 93
جدول 4-5) نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیون آزمون فرضیه اول…………………… 94
جدول 4-6) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول……………………….. 95
جدول 4-7) نتایج تحلیل آماری الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم………………………… 96
جدول 4-8) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه دوم ………………………. 97
جدول 4-9) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه سوم……………………. 98
جدول 4-10) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه سوم…………………….. 99
جدول 4-11) نتایج تحلیل آماری برای الگوی رگرسیونی آزمون فرضیه چهارم……………….. 100
جدول 4-12) نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه چهارم………………….. 101
جدول 4-13) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات……………………………………………… 102
جدول 5-1) نتایج آزمون فرضیات ………………………………………………………………………………. 105
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 2-1) طرح ارزش اسکاندیا (طبقه بندی ادوینسون و مالونه)………………………………. 22
نمودار 2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………….. 25
نمودار 2-3) طبقه بندی اولیه توسط هانتاس و لوونداهل…………………………………………… 29
نمودار 2-4) طبقه بندی لوونداهل……………………………………………………………………….. 30
نمودار 2-5) طبقه بندی لیم و دالیمور ………………………………………………………………….. 31
نمودار 2-6) طبقه بندی تجاری دانمارک……………………………………………………………….. 32
نمودار 2-7) شبکه منابع و فعالیتهای ناملموس ………………………………………………………. 38
 
چکیده:
در حقیقت حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکت­ها نمی­باشد و تنها به اندازه­گیری ترازنامه مالی و دارایی ملموس اکتفا می­کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمان­ها فراهم می­آورد و با استفاده از آن می­توان ارزش آتی شرکت­ها را نیز محاسبه کرد.
هدف اصلی در این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها، روش حداقل مربعات جزئی می­باشد. نمونه آماری این تحقیق شامل شرکت­های موجود در صنایع داروسازی و سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی آن از 1383 تا 1388 می­باشد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با ارزش شرکت­های نمونه آماری رابطه معناداری به لحاظ آماری وجود ندارد. این در حالی است که رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه فکری مستقیم و معناداری و رابطه بین کارآیی مالی با سرمایه نوآوری معکوس و معنادار است.
 
کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه نوآوری، کارآیی مالی، ارزش شرکت، نرخ بازده دارایی­ها، تحقیق و توسعه
فصل اول
کلیات تحقیق

1-1. مقدمه  
با ورود به اقتصاد دانشی، دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین­آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است.  بطوریکه در اقتصاد، دانش به عنوان مهم­ترین عامل تولید محسوب می­شود و از آن به عنوان مهم­ترین مزیت رقابتی سازمان­ها یاد می­شود.
همچنین با پیشرفت سریع تکنولوژی برتر، بویژه در زمینه ارتباطات، کامپیوتر و مهندسی بیولوژی از دهه ٧٠ الگوی رشد اقتصادی جهان بطور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه­های پولی و فیزیکی شد.(چن و همکاران[1] ، ٢٠٠۵)
یکی از ویژگی­های دانش این است که نامشهود است یعنی غیرقابل لمس و غیر محسوس است و ارزشگذاری و اندازه­گیری آن سخت است در صورتی که در گذشته سازمان­ها با استفاده از روش­های حسابداری قادر بودن تا ارزش و اندازه تولید خود را به طور کامل محاسبه کنند. ولی امروزه این روش­های حسابداری دارای کارآیی لازم نیستند. دانش به عنوان یکی از مهم­ترین اجزای دارایی­های نامشهود محسوب می­شود اگر در گذشته بیشتر دارایی­های سازمان­ها مشهود بودند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی­های سازمان­ها نامشهود هستند. (سالیوان و همکاران[2]، ٢٠٠٢)
موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سرمایه فکری[3] و سرمایه نوآوری[4] با کارآیی مالی[5] و ارزش شرکت[6] در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. در این فصل، با عنوان کلیات تحقیق، نگاهی کلی و سطح بالا به پژوهش می­شود. بنابراین ابتدا مسأله تحقیق بیان می­شود. هدف از ارائه این بخش آشنایی با موضوع تحقیق بصورت کلی و درک جوانب آن بلحاظ علمی می­باشد. سپس در خصوص ضرورت انجام چنین تحقیقی در شرایط موجود بحث خواهد شد. در ادامه فرضیات تحقیق تدوین و مدل­های آماری لازم جهت آزمون آنها ارائه خواهد شد. در پایان کلمات کلیدی تحقیق به لحاظ عملیاتی تعریف خواهند شد.
 
1-2. بیان مسئله
دنیای امروز، اقتصاد صنعتی را پشت سر گذاشته و وارد اقتصاد مبتنی بر دانش شده است. اقتصاد مبتنی بر دانش، اقتصادی است که در آن تولید و بهره­برداری از دانش، نقش اصلی را در فرآیند ایجاد ثروت ایفا می­نماید. یکی از ویژگی­های متمایز اقتصاد مبتنی بر دانش، جریان هنگفت سرمایه­گذاری در سرمایه انسانی و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است. اقتصاد دانش جدید به گونه بالقوه منابع نامحدودی ارائه می­کند؛ زیرا ظرفیت انسانی برای ایجاد دانش نامحدود است. دارایی­های نامشهود و سرمایه فکری[7] سریعاً مکمل دارایی­های فیزیکی می­شوند. سرمایه فکری یعنی کل موجودی سرمایه یا حق مالکانه مبتنی بر دانش که شرکت مالک آن است. به بیان دیگر، منظور از سرمایه فکری، توسعه و بکارگیری منابع دانش در شرکت­ها است. (هانسن و ورنرفلت[8]،1989)
از این رو، در هزاره سوم میلادی که در آن سرمایه فکری نه مالی، زیربنای اصلی برای پویایی و موقعیت آتی شرکت در اقتصاد دانش است لازم است منابع کلیدی و محرک­های عملکرد و ارزش در سازمان­ها توسط مدیران تعیین گردد؛ زیرا افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه فکری به شرکت­ها کمک می­کند تا کاراتر، اثر بخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند افزون بر این، موفقیت رقابتی شرکت­ها به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه فکری بستگی دارد. (زینکوسکی،2000)
یکی از راه­های موفقیت در بازار رقابتی محصول، راهبرد نوآوری در محصول است. این امر برای کسب مزیت رقابتی و تداوم آن مهم و ضروری است. در واقع شرکت­ها برای بقا و تداوم فعالیت نیازمند گونه­ای از مزیت­های رقابتی هستند که متمایز بودن محصول می­تواند یکی از آنها باشد. رسیدن به این مزیت رقابتی به سطح دانش موجود در شرکت بستگی دارد. چنانچه شرکت بتواند در مسیر سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه پیشگام باشد؛ امکان کسب و حفظ مزیت رقابتی متمایز بودن بیشتر خواهد بود.
هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه فکری و سرمایه نوآوری بر کارآیی مالی و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این بررسی نه تنها در سطح کل شرکت­ها، بلکه در سطح صنایع مختلف نیز صورت می­گیرد.
براساس مباحث فوق، سوال اصلی تحقیق حاضر بشرح ذیل مطرح می­شود:

  • آیا بین سرمایه فکری و سرمایه نوآوری با کارآیی مالی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

 
 
تعداد صفحه :128
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***