دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و …

                                            پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان

بررسی رابطه ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام در بازار سرمایه ایران

استاد راهنما:

دکتر جمال برزگری خانقاه

استاد مشاور:

دکتر محمود معین الدین

نگارنده:****

سال تحصیلی 1394-1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث بررسی ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری و غیرجاری در بازار سرمایه ایران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1386 تا 29/12/1391 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری دراین تحقیق، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جایگذاری، 63 شرکت می باشد. جهت  بررسی تاثیر میان متغیرهای این تحقیق ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری به عنوان متغیر  مستقل و ارزش بازار سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از این شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب شش فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از ارزش اطلاعاتی جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری و غیرجاری و ارزش بازار سهام از آزمون رگرسیون خطی ساده و چندگانه و آزمون وی کرامر استفاده شد. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده بر روی متغیرها و شاخص های آنها دریافتیم که ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام دارد اما ارزش اطلاعاتی تعهدات جاری و غیرجاری تاثیر معناداری بر ارزش بازار سهام ندارد. علاوه بر این ارزش اطلاعاتی هریک از متغیرها مقایسه شد. در پایان تحقیق، ضمن ارائه تفصیلی نتایج و یافته ها، موارد مذکور جمع­بندی شده و پیشنهادات کاربردی مرتبط با آن برای مدیران و کارشناسان و نیز ادامه و پی گیری تحقیقات مشابه در آینده ارائه شده است.
واژگان کلیدی: ارزش اطلاعاتی، جریان های نقدی، اقلام تعهدی جاری، اقلام تعهدی غیرجاری، ارزش بازار سهام

 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
 
چکیده. ه
1-1 مقدمه.. 1
1-2 بیان مسئله.. 3
1-3 اهمیت  و ضرورت تحقیق.. 7
1-4 مدل مفهومی تحقیق.. 9
1-5 اهداف تحقیق.. 10
1-5-1 هدف کلی.. 10
1-5-2 اهداف ویژه.. 10
1-6 سوال های تحقیق.. 11
1-6-1 سوال اصلی.. 11
1-6-2 سوال های فرعی.. 11
1-7 فرضیه های تحقیق.. 11
1-7-1 فرضیه اصلی.. 11
1-7-2 فرضیه های فرعی.. 12
1-8 روش تحقیق.. 12
1-9 قلمرو تحقیق.. 13
1-9-1 قلمرو موضوعی.. 13
1-9-2 قلمرو مکانی.. 13
1-9-3 قلمرو زمانی.. 13
1- 10  جامعه آماری و نمونه آماری.. 13
1-11کاربرد نتایج تحقیق.. 14
1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 15
1-12-1اطلاعات.. 15
1-12-2منبع اطلاعات.. 15
1-12-3محتوای اطلاعاتی.. 15
1-12-4کیفیت اطلاعات.. 15
1-12-5ارزش اطلاعاتی.. 15
1-12-6 وجه نقد.. 15
1-12-7 جریانات نقدی.. 15
1-12-8 فعالیت های عملیاتی.. 16
1-12-9 جریانات نقدی عملیاتی.. 16
1-12-10 مبنای تعهدی.. 16
1-12-11 اقلام تعهدی جاری و غیرجاری.. 16
11-12-14 ارزش بازار سهام.. 16
1-12-15تغییرات سالانه حساب های دریافتنی تجاری و اسناد دریافتنی.. 16
1-12-16تغییرات سالانه حسابهای پرداختنی تجاری و اسناد پرداختنی.. 17
1-12-17تغییرات سالانه موجودی کالا.. 17
1-12-18تغییرات سالانه حساب های دریافتنی متفرقه و پیش پرداختها.. 17
1-12-19تغییرات در حساب های پرداختنی متفرقه.. 17
1-12-20تغییرات در ذخیره هایی که جزء بدهی های جاری محسوب می شوند به استثنای ذخیره بابت سود سهام و مالیات پرداختنی.. 17
2-1 مبانی نظری.. 18
2-1-1 مقدمه.. 18
2-1-2گزارشگری مالی.. 18
2-1-3استفاده کنندگان صورت های مالی و نیازهای اطلاعاتی آن ها.. 19
2-1-4اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی آن.. 21
2-1-4-1اهمیت سود.. 22
2-1-5مفاهیم سود حسابداری.. 26
2-1-6نقاط قوت سود حسابداری.. 26
2-1-7نقاط ضعف سود حسابداری.. 27
2-1-8 سود حسابداری در برابر سود اقتصادی.. 27
2-1-9مربوط بودن سود به ارزش سهام.. 28
2-1-10سود، تعهدات و جریانات نقد.. 29
2-1-11 محتوای اطلاعاتی سوددهی حسابداری و ارزش بازار شرکت ها.. 32
2-1-12نقش و اهمیت اقلام تعهدی.. 34
2-1-13اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق.. 34
2-1-14 محتوای اطلاعات اقلام تعهدی و ارزش بازار شرکت.. 35
2-1-15 طبقه بندی اقلام تعهدی به جاری و غیر جاری.. 37
2-1-16جریان های نقدی.. 38
2-1-17جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی.. 39
2-1-18 محتوای اطلاعات وجوه نقدی عملیاتی و ارزش بازار شرکت.. 40
2-1-19 محتوای اطلاعات وجوه نقدی آزاد و ارزش بازار شرکت.. 41
2-1-20 ارتباط بین سوددهی و اجزای آن و ارزش بازار شرکت ها.. 42
2-1-21- ارزش اطلاعاتی جریانات نقدی.. 44
2-1-22- ارزش اطلاعاتی اقلام تعهدی.. 46
2-1-23- ارزش بازار سهام عادی.. 49
2-2 مروری بر پیشینه تحقیق.. 51
2-2-1 تحقیقات داخل کشور.. 51
2-2-2  تحقیقات خارج کشور.. 57
3-1 مقدمه.. 66
3-2-طرح مسئله پژوهش.. 67
3-3- روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها.. 68
3-4- فرضیه های پژوهش.. 68
3-5-گردآوری اطلاعات.. 69
3-6-جامعه آماری و حجم نمونه.. 70
3-7-روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. 71
3-8-روایی ابزار گردآوری داده ها.. 71
3-9- مدل مفهومی تحقیق.. 71
3-10- مدلهای رگرسیونی تحقیق.. 73
3-10-1-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه اول.. 73
3-10-2-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه دوم.. 73
3-10-3-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه سوم.. 73
3-10-4-مدل رگرسیونی استفاده شده برای فرضیه های چهار تا شش.. 73
3-11- تعریف نظری متغیرهای تحقیق.. 73
3-11-1-طبقه بندی و تشخیص متغیرها.. 73
3-12- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 74
3-12-1-متغیر وابسته.. 75
3-12-2-متغیرهای مستقل.. 75
3- 13- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون آماری مورد استفاده.. 77
3-14- برخی از مهمترین روش های آماری مورد استفاده در تحقیق.. 77
3-14-1تحلیل رگرسیون.. 77
3-14-2-رگرسیون خطی ساده.. 78
3-14-3-رگرسیون خطی چند گانه.. 78
3-14-4-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 79
3-14-5-آزمون دوربین واتسون.. 79
3-14-6-ضریب تعیین.. 79
3-14-7-ضریب تعیین تعدیل یافته.. 80
3-14-8-آزمون وی کرامر.. 80
3-14-9-آزمون (F). 80
3-14-10-آزمون (T). 80
3-15- آزمون فرضیه ها.. 80
4-1 مقدمه.. 82
4-2 آمار توصیفی.. 82
4-3 آمار استنباطی.. 83
4-3-1 همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 83
4-3-2 بررسی نرمال بودن متغیر ارزش بازار سهام.. 84
4-3-3 فرضیه اول.. 84
4-3-4 فرضیه دوم.. 85
4-3-5 فرضیه سوم.. 86
4-3-6-آزمون رگرسیون خطی چندگانه.. 87
4-3-7 فرضیه چهارم.. 88
4-3-8 فرضیه پنجم.. 89
4-3-9 فرضیه ششم.. 90
5-1  مقدمه.. 92
5-2 نتایج تحقیق.. 93
5-3کلیاتی پیرامون موضوع تحقیق.. 94
5-4نتیجه گیری.. 95
5-4-1فرضیه اول.. 95
5-4-2فرضیه دوم.. 96
5-4-3فرضیه سوم.. 97
5-4-4فرضیه چهارم.. 98
5-4-5فرضیه پنجم.. 99
5-4-6فرضیه ششم.. 100
5-6- 1 پیشنهادات کاربردییشنهادات برخاسته از تحقیق).. 103
5-6- 2  پیشنهادهایی برای پژوهش گران آتی. 104
5-7 محدودیتهای تحقیق.. 106
منابع فارسی.. 107
منابع انگلیسی.. 113
پیوست.. 117
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها و جداول
 
شکل 1-1: ارتباط فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران و اطلاعات صورت های مالی.. 6
نمودار(1-1): مدل مفهومی تحقیق.. 9
جدول 2-1 پژوهش های انجام شده پیرامون موضوع در داخل و خارج از کشور. 62
نمودار3-1: مدل مفهومی تحقیق.. 72
جدول 3-2: تبیین متغیرهای تحقیق.. 76
جدول 4-1 آمار توصیفی هر یک از متغیرهای تحقیق.. 82
جدول 4-2 همبستگی بین متغیرهای تحقیق.. 83
جدول 4-3 نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف متغیر ارزش بازار سهام. 84
جدول 4-4 رگرسیون خطی ساده فرضیه های تحقیق.. 84
جدول 4-5 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 85
جدول 4-6 رگرسیون خطی ساده فرضیه های تحقیق.. 85
جدول4-7 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 86
جدول 4-8 رگرسیون خطی ساده فرضیه های تحقیق.. 86
جدول 4-9 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 87
جدول 4-10 رگرسیون خطی چندگانه فرضیه های تحقیق.. 87
جدول 4-11 قابلیت تبیین و معناداری کل مدل. 88
جدول 4-12 آزمون وی- کرامر. 89
جدول 4-13 آزمون وی- کرامر. 90
جدول 4-14 آزمون وی- کرامر. 90
جدول 4-15 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. 91
جدول 5-1 خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق.. 93
 
 
 

1-1 مقدمه

در دنیای امروز، دسترسی به اطلاعات از جمله اطلاعات مالی بدون توجه به مقوله کیفیت آن یک راهبرد[1] سودمند به شمار نمی آید. اطلاعات سودمند مبنای تصمیم گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. سرمایه گذاران که نقش بنیادین در تامین مالی بازی می کنند برای تصمیم گیری های خود به اطلاعات مالی نیاز دارند و در همین راستا سیستم حسابداری با ارائه صورت های مالی به این نیاز پاسخ می دهد (کاظمی، 1388). هدف اصلی این است که اطلاعات توسط استفاده کنندگان، درک و بدین ترتیب در تصمیم گیری آنها تغییر ایجاد شود. با توجه به فرآیند تصمیم گیری و تاثیر اطلاعات در تصمیم گیری می توان نتیجه گیری کرد که هرچه کیفیت این اطلاعات بیشتر باشد، اطلاعات بیشتری را ارائه می کنند. اطلاعات حسابداری زمانی ارزش دارند که کیفیت بالایی داشته باشند و توسط استفاده کنندگان درک و سبب بهبود در تصمیم گیری آنها شود. برای رسیدن به این هدف باید به ویژگی ها ی ارائه مناسب توجه شود.
ویژگی های کیفی به ویژگی هایی اطلاق می شودکه اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی را برای استفاده کنندگان مفید می کنند. طبق چارچوب نظری حسابداری، اطلاعات ارائه شده باید دارای ویژگی های کیفی بوده تا شرایط استفاده برای تصمیم گیری را داشته باشد. ویژگی های کیفی اولیه و اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات مالی شامل مربوط بودن و قابلیت اتکا است. مربوط بودن به این معنا است که اطلاعات حسابداری باید توانایی ایجاد تفاوت در یک تصمیم را داشته باشند (FASB، 1980). و اطلاعاتی مربوط است که دارای اثر بخشی باشد. (134، 1992، Hendriksen and Vanbreda). در واقع این خصوصیات، شناسایی شده، تا تمیز دهنده اطلاعات بهتر از اطلاعات نامرغوب باشد و برای مفید نمودن اطلاعات ضروری هستند. هر قدر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری دارای اثربخشی بیشتری باشد، حسابداری به اهداف تعیین شده خود نزدیک تر شده و بیانگر ارزشمند بودن و ضرورت ارائه اطلاعات حسابداری است.
صورت های مالی به عنوان یکی از مهم ترین انواع اطلاعات در دسترس سرمایه گذاران نیز نمی تواند فاقد کیفیت باشد. صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه آنها به عنوان فرآورده ی نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی انتقال اطلاعات به کاربران محسوب می شود و یکی از اهداف اصلی آنها، تهیه اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران است. صورت سود و زیان و صورت جریان وجه نقد دو جزو از این صورت ها هستند که اولی بر مبنای تعهدی و دیگری بر مبنای نقدی فراهم می شود. جریان های وجه نقد از اختلاف های زمان بندی و مشکلات تطابق بیشتری نسبت به سود رنج می برند. یکی از نقش های اقلام تعهدی تغییر یا تعدیل شناسایی وجه نقد در طول زمان است به گونه ای که اعداد تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر اندازه گیری نماید (بند 44 بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استاندارد های حسابداری مالی، 1978).
در این میان یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، ارزش بازار سهام شرکت می باشد زیرا سودمندی اطلاعات امروزه بر اساس مربوط بودن متغیرهای حسابداری با ارزش بازار سهام شرکت تعریف می شود (رودنشین، 1384). و از آنجا که اطلاعات حسابداری نقش با اهمیتی در تعیین قیمت سهام دارد، لذا موجب اصلاح و بهبود تصمیم گیری های سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری می شود. در این تحقیق جهت بررسی تاثیر اطلاعات ارائه شده توسط سیستم اطلاعاتی حسابداری بر ارزش بازار سهام شرکت از متغیرهای سود حسابداری و اجزای تشکیل دهنده آن استفاده شده است. انتظار می رود که سود حسابداری بخشی از اطلاعاتی باشد که توسط سرمایه گذاران استفاده می شود و به عنوان عامل موثر بر تصمیم گیری لحاظ شود و به عنوان یکی از منابع اصلی اطلاعات مالی در واحد های اقتصادی مبنای تصمیم گیری قرار گیرد. سودها، اطلاعات خلاصه هستند، به معنی دقیق تر، حاوی اطلاعاتی با ارزش هستند، بی آنکه لازم باشد سهامداران عملیات شرکت را به تفصیل بدانند. سود حسابداری به دو جزء تعهدی و نقدی (به عنوان نماینده صورت گردش وجوه نقد با تاکید بر مفهوم جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) تقسیم شده است. در این فصل ابتدا به بیان مسئله اشاره خواهد شد. سپس به موضوع تحقیق و اهمیت آن پرداخته می شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات بیان خواهد شد.
 
 
[1] Strategy                                                                                                     
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***