دانلود پایان نامه ارشد :اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی و غیر دولتی …

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

اولویت بندی شاخص های سرمایه فکری در بانکهای دولتی

 و غیر دولتی با استفاده از روش (AHP)

 

استاد راهنما

دکتر محمد علی غضنفری

 

استاد مشاور

دکتر حسن قدرتی

 

 

مهر 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                         صفحه
چکیده: 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه. 2
1-2- بیان مسئله و چارچوب نظری پژوهش…. 4
1-3- دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7
1-4- اهداف پژوهش…. 7
1-5- سوالات پژوهش…. 8
1-6- فرضیه پژوهش…. 8
1-7- روش پژوهش…. 8
1- 8- قلمرو تحقیق (موضوعی، زمانی، مکانی) 8
1- 9- تعاریف عملیاتی واژگان تخصصی پژوهش…. 9
1- 10- ساختار پژوهش…. 10
1-11- خلاصه فصل.. 10
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات نظری سرمایه فکری.. 11
2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری.. 13
2-3- تعریف سرمایه فکری.. 15
2-4- انواع طبقه بندی اجزای سرمایه فکری.. 17
2-5- شباهت ها 29
2-5-1- سرمایه انسانی.. 29
2-5-2- سرمایه ساختاری (سازمانی) 31
2-5-3- سرمایه ارتباطی (مشتری) 32
2-6- سنجش سرمایه فکری.. 33
2-6-1- دلایل سنجش سرمایه فکری.. 33
2-6-2- شاخص های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری.. 35
2-6-3- منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری.. 42
2-6-4- مدل ها و روش های اندازه گیری سرمایه فکری.. 44
2-6-4-1- مدل های سنجش غیرمالی سرمایه فکری.. 45
2-6-4-2- نمونه هایی از مدل های سنجش مالی سرمایه فکری.. 49
2-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 51
2-7-1- انواع حالتهای تصمیم گیری.. 52
2-7-2- اصول فرآیند تحلیل سلسه مراتبی.. 54
2-7-3- مزایای فرآیند سلسله مراتبی.. 54
2-7-4- خصوصیات فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 56
2-7-5- محدودیت های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 56
2-7-6- ساخت درخت سلسله مراتبی با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی.. 58
2-7-7- حل مسائل از طریق تکنیک سلسله مراتب… 58
2-8- مروری بر پیشینه تحقیق.. 61
2-8-1- تحقیقات خارجی.. 61
2-8-2- تحقیقات داخلی.. 65
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3- 1- مقدمه. 68
3- 2- فرضیه تحقیق.. 69
3- 3- روش تحقیق.. 69
3- 4- قلمرو تحقیق.. 69
3- 5- جامعه آماری.. 69
3- 5- 1- نمونه آماری.. 70
3- 6- روش جمع آوری داده ها 71
3- 7- روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها 74
3- 8- تجزیه و تحلیل داده ها : 75
3-8-1- روش AHP.. 75
3- 8-1-1- طراحی یک سلسله مراتب: 75
3-8-1-2- تعیین اولویتها : 76
3-8-1-3- استخراج اولویتها از جدولهای مقایسه گروهی.. 78
3-8-1-4- انتخاب بهترین گزینه. 78
3-8-1-5- نرخ سازگاری.. 78
3-8-2- مدل پژوهش…. 80
3-8-3- روش های رایانه ای: 80
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1- مقدمه. 81
4-2- توصیف نمونه: 82
4-2-1- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت… 82
4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر تحصیلات… 83
4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه  به متغیر سن.. 84
4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کار. 85
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها براساس AHP.. 86
4-3-1- ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم. 86
4-3-1-1- هدف تصمیم گیری.. 86
4-3-1-2- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP.. 87
4-3-1-3- مراحل ارزیابی با استفاده از AHP.. 89
4-3-2- مقایسات زوجی.. 89
4-3-2-1- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای دولتی.. 89
4-3-2-2- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 95
4-3-2-3-  استخراج اولویتها از جدول مقایسه گروهی.. 96
4-3-2-4- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 97
4-3-5- محاسبه نرخ سازگاری.. 99
4-3-5-1- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 99
4-3-5-2- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص سرمایه ساختاری.. 101
4-3-5-3- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای گزینه ها نسبت به شاخص های سرمایه مشتری.. 102
4-3-5-4- محاسبه نرخ سازگاری شاخص های سرمایه گذاری شاخص های سرمایه فکری.. 103
4-3-6- مقایسه دو به دو گزینه ها نسبت به معیارها در بانکهای غیردولتی.. 104
4-3-7- مقایسه دو به دو معیارها یا عوامل تاثیر گذار نسبت به یکدیگر. 109
4-3-8- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای چهارگانه. 110
4-3-9- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسهای گزینه ها نسبت به شاخصهای سرمایه انسانی.. 112
4-3-10- محاسبه نرخ سازگاری شاخص های سرمایه گذاری شاخص های سرمایه فکری.. 116
4-4- فرضیه تحقیق: 117
4-5- نتیجه گیری.. 118
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 120
5-2- مرور مختصر بر مسأله، هدف و چگونگی اجرای تحقیق.. 121
5-3- نتیجه گیری.. 123
5-3-1-  ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای دولتی.. 124
5-3-2- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای دولتی.. 125
5-3-3- ترتیب اولویت بندی گزینه ها نسبت به هر یک از معیارها در بانکهای غیردولتی.. 126
5-3-4- اولویت بندی گزینه ها با در نظر گرفتن کلیه معیارها در بانکهای غیردولتی.. 127
5-4- پیشنهادات… 129
5-5- محدودیتهای تحقیق.. 132
منابع فارسی.. 133
منابع انگلیسی.. 134
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………138
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                            صفحه
 
جدول شماره 2-1- جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری……………..                                                                                                     14
جدول شماره 2-2 طبقه بندی پتی و گوتریه……………………………………………………………….                                                                                                     25
جدول شماره 2-3- جمع بندی تحقیقات………………………………………………………………….                                                                                                     67
جدول شماره 3- 1 مختصری از گویه های پرسشنامه و نحوه کد گذاری آن…………………………….                                                                                                     73
جدول 3- 2- گزینه های پرسشنامه……………………………………………………………………………………                                                                                                     74
جدول 3- 3- تعیین اولویتها…………………………………………………………………………………………….                                                                                                     77
جدول3-4- مقیاسهای اساسی فرایند تحلیلی سلسله مراتب برای مقایسه دو به دو (مؤمنی ، 1387)                                                                                                     77
جدول 3-5- جدول نرخ سازگاری…………………………………………………………………………………..                                                                                                     79
جدول شماره 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان……………………………………                                                                                                     82
جدول شماره 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان……………………..                                                                                                     83
جدول شماره 4-3- توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………                                                                                                     84
جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان…………………………………                                                                                                     85
جدول 4-5- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه انسانی……………………………………………………                                                                                                     90
جدول 4-6- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     91
جدول 4-7- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     92
جدول 4-8- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری……..                                                                                                     93
جدول 4-9- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………….                                                                                                     94
جدول 4-10- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری……..                                                                                                     95
جدول 4-11- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………..                                                                                                     96
جدول 4-12- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر………….                                                                                                     96
جدول 4-13- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای سه گانه………………………………….                                                                                                     97
جدول 4-14- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه انسانی………………………….                                                                                                     98
جدول 4-15- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه ساختاری………………………                                                                                                     98
جدول 4-16- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه مشتری………………………….                                                                                                     98
جدول 4-17- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی 100
جدول 4-18- مقادیر مختلف RI…………………………………………………………………………………….                                                                                                     101
جدول 4-19- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری   101
جدول 4-20- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری   102
جدول 4-21- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای شاخص های سرمایه فکری……………….                                                                                                     103
جدول 4-22- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه انسانی…………………………………………………..                                                                                                     104
جدول 4-23- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی………..                                                                                                     105
جدول 4-24- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………….                                                                                                     106
جدول 4-25- ماتریس نرمال شده ومقادیر اولویت نسبت به شاخص­­های سرمایه ساختاری………                                                                                                     107
جدول 4-26- ماتریس مقایسه شاخص­های سرمایه مشتری…………………………………………………..                                                                                                     108
جدول 4-27- ماتریس نرمال شده و مقادیر اولویت نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری………..                                                                                                     109
جدول 4-28- ماتریس مقایسه معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………………………………….                                                                                                     110
جدول 4-29- مقادیر نرمال شده و مقادیر اولویت معیارهای ارزیابی نسبت به یکدیگر……………..                                                                                                     110
جدول 4-30- محاسبه کل امتیاز گزینه ها براساس معیارهای سه گانه………………………………………                                                                                                     111
جدول 4-31- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه انسانی………………………………                                                                                                     111
جدول 4-32- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه ساختاری………………………….                                                                                                     112
جدول 4-33- محاسبه امتیاز گزینه­ها براساس شاخص­های سرمایه مشتری…………………………….                                                                                                     112
جدول 4-34- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه انسانی                                                                                                     113
جدول 4-35- مقادیر مختلف RI……………………………………………………………………………………                                                                                                     114
جدول 4-36- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­ها سرمایه ساختاری                                                                                                     114
جدول 4-37- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه­ای گزینه­ها نسبت به شاخص­های سرمایه مشتری                                                                                                     115
جدول 4-38- محاسبه نرخ سازگاری ماتریس مقایسه ای شاخص های سرمایه فکری………………….                                                                                                     116
جدول 4-39- محاسبه ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن در SPSS………………………………………………        117
جدول 5-1- اولویت شاخص­های سرمایه انسانی…………………………………………………………………                                                                                                     124
جدول 5-2- اولویت شاخص­های سرمایه ساختاری……………………………………………………………..                                                                                                     124
جدول 5-3- اولویت شاخص­های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                     124
جدول 5-4- اولویت معیارهای سرمایه فکری………………………………………………………………………                                                                                                     125
جدول 5-5- اولویت بندی کل شاخص­ها در بانکهای دولتی………………………………………………….                                                                                                     125
جدول 5-6- اولویت شاخص های سرمایه انسانی………………………………………………………………..                                                                                                     126
جدول 5-7- اولویت شاخص های سرمایه ساختاری…………………………………………………………….                                                                                                       126
جدول 5-8- اولویت شاخص های سرمایه مشتری………………………………………………………………..                                                                                                       126
جدول 5-10- اولویت بندی کل شاخص ها در بانکهای غیردولتی………………………………………….                                                                                                     127
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان                                                                                            صفحه
نمودار شماره 2-1- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس…………………………………………..                                                                                                     18
نمودار شماره 2-2- طبقه بندی اسویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود……………………..                                                                                                     20
نمودار شماره 2-3- طرح ارزش اسکاندیا…………………………………………………………………………..                                                                                                     21
نمودار شماره 2-4- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها………………………..                                                                                                     22
نمودار شماره 2-5- طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال………………………………………………                                                                                                     24
نمودار شماره 2-6- طبقه بندی لووندال…………………………………………………………………………….                                                                                                     24
نمودار شماره 2-7- طبقه بندی لیم و دالیمور……………………………………………………………………..                                                                                                     26
نمودار شماره 2-8- چارچوب کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………                                                                                                     27
نمودار شماره 2-9- طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک……………………………..                                                                                                     28
نمودار 2-10- تصمیم کلی مساله (هدف)………………………………………………………………………….                                    58
نمودار 3- 1- درخت سلسله مراتب تصمیم……………………………………………………………………….                                                                                                     76
نمودار3-2- مدل مفهومی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..                                                                                                     80
نمودار شماره 4-1- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت……………………………………………                                                                                                     82
نمودار شماره 4-2- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سطح تحصیلات………………………………..                                                                                                     83
نمودار شماره 4-3- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سن…………………………………………………  84
نموار شماره 4-4- توزیع فراوانی نمونه آماری از نظر سابقه کاری………………………………………..  85
نمودار شماره 4-5- ساختار درخت سلسله مراتب تصمیم در روش AHP……………………………  88
 
 
 
 
 
 
 

چکیده:

امروزه در جامعه فراصنعتی دانش به یک منبع کلیدی اقتصاد تبدیل گردیده که می توان به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار بکار گرفت زیرا تقلید آن بسیار مشکل است. در یک سازمان دانش محور، که در آن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد روشهای سنتی حسابداری که مبتنی بر داراییهای ملموس و نیز اطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمانی هستند برای ارزشگذاری سرمایه فکری، که بزرگترین و ارزشمندترین دارایی سازمانهاست، ناکافی هستند. رشته نوظهور سرمایه فکری، یک حوزه تحقیقاتی جدید برای محققان و دست اندرکاران سازمانی است که برای ایجاد مکانیزم اندازه گیری جدید برای گزارش دهی متغیرهای ناملموس مهم تمرکز دارد. این تحقیق ضمن بررسی معیارهای مهم در رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در پی یافتن پاسخی مناسب به سوال زیر است که از میان شاخص های سرمایه فکری، انسانی، ساختاری و مشتری کدام یک موثرتر و با اهمیت تر از دیگر شاخص ها در بانک های دولتی و غیردولتی استان آذربایجانشرقی می باشد. برای گردآوری داده های این تحقیق از پرسشنامه ی روان سنجی که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه در این تحقیق سعی شده است با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی که یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چند گانه است ضمن فرموله کردن مسأله، اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری با استفاده از نرم افزار (Excel)  و همچنین رابطه بین متغیرها با استفاده از نرم افزار (SPSS) بررسی گردد. در این تحقیق از روش کتابخانه ای برای مبانی نظری و ادبیات تحقیق و از روش میدانی (پرسشنامه) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق سال 1391 و جامعه آماری شامل کارشناسان و خبرگان شاغل در بانکهای دولتی و غیردولتی و نمونه آماری بانکهای دولتی شامل (سپه، ملی و کشاورزی) و بانکهای غیردولتی شامل (پاسارگاد، پارسیان و انصار) استان آذربایجانشرقی بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری دولتی بالاترین میزان رتبه بندی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری و در بانکداری غیردولتی به ترتیب مربوط به سرمایه انسانی، سرمایه مشتری و سرمایه ساختاری است.
 
کلید واژه:
فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری، بانک


 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-1- مقدمه

سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند. امروزه دانش  در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه، ماشین آلات و … از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری که در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمان ها نام برده می شود (سیتارامان[1]، 2002).
دانش به عنوان یکی از مهمترین اجزای دارایی های نامشهود محسوب می شود. اگر در گذشته بیشتر دارایی های سازمانها مشهود بوده اند ولی امروزه قسمت اعظم دارایی های سازمان نامشهود هستند (سالیوان[2]، 2000). در این اقتصاد دانش محور، موفقیت سازمان ها به توانایی مدیریت این دارایی های نامشهود بستگی دارد و برای اینکه بتوانیم این دارایی ها را مدیریت کنیم ابتدا می بایستی آنها را شناسایی و اندازه گیری کرده تا در نهایت بتوانیم آنها را مدیریت کنیم (سان چز[3]، 2000).
با ورود به اقتصاد دانش محور، ما به مدل جدیدی از دارایی های سازمانی نیاز داریم. بطور کلی دارایی های سازمانی را می توان به 2 دسته کلی تقسیم کرد:
1- دارایی های مشهود: این دارایی ها شامل دارایی های فیزیکی و مالی هستند که بطور تقریباً کامل در ترازنامه شرکت ها منعکس می شود. و این دارایی ها تحت اصول اقتصاد کمیابی عمل می کند یعنی با استفاده بیشتر از آنها، از ارزش آنها کاسته می شود.
2- دارایی های نامشهود: این دارایی ها هم به 2 دسته کلی تقسیم می شوند:
2-1: دارایی های نامشهودی که به وسیله قانون حمایت شده اند و به آنها عنوان مالکیت معنوی را داده اند که شامل حق امتیازها، کپی رایت ها، فرانشیز، علائم و مارک های تجاری و غیره است. برخی از موارد آن در ترازنامه منعکس می­شوند.
2-2: سایر دارایی های نامشهود که شامل سرمایه های فکری است که تحت اصول اقتصاد فراوانی عمل می کنند یعنی با استفاده بیشتر از آنها از ارزش آنها کاسته نمی شود و معمولاً در ترازنامه منعکس نمی شوند (تایلز[4]، 2000).
تا اوایل دهه 1950، عامل اصلی عقب ماندگی کشورهای در حال توسعه را عمدتاً کمبود سرمایه های مالی و فیزیکی می پنداشتند. در چارچوب چنین طرز فکری، این کشورها از راه های مختلف و با توسل به دوست و دشمن به کسب سرمایه می پرداختند. این امر، موجب تشدید وابستگی و تخریب بنیان های اقتصادی و سیاسی این قبیل کشورها می شد. اما امروزه روشن شده کشورهایی که از سازمان های قوی و نهادهای اداری کارآمد و در عین حال از سرمایه های انسانی کارا و متخصص برخوردارند، می توانند سرمایه فیزیکی و مالی خود را به نحو مناسب تری جذب و در تسریع روند رشد و توسعه به کار گیرند. در اقتصاد نوین، تولید ثروت و رشد و ارزش آفرینی عمدتاً از داراییهای نامشهود (فکری) سرچشمه می گیرد. لذا، سرمایه فکری منبع اصلی توسعه اقتصادی است. صنعت بانکداری به دلیل ویژگیهایی که دارد باید در چرخه تجاری سایر صنایع باقی بماند. در سالهای اخیر صنعت بانکداری تحت تأثیر آزادسازی مالی و جهانی سازی تغییرات قابل توجهی را در محیط کسب و کار خود بدست آورده که این تغییرات با رقابت شدید ترکیب شده و فشار زیادی را بر بانک ها وارد آورده است. در محیط با ریسک بالا بانک ها نه تنها باید نیروی کار، دارایی مالی و سایر دارایی های مشهود را بطور موثری با هم همسو نمایند، بلکه باید توانایی خود را در مدیریت سرمایه فکری به منظور دستیابی به عملیات پایدار بهبود دهند. برای صنعت بانکداری چگونگی استفاده از فنون مدیریت دانش به منظور اندوختن سرمایه فکری در یک محیط به شدت در حال تغییر ضروری است. سرمایه فکری، که از طریق یکپارچه کردن نظام مند دانش ایجاد می شود در مورد بانک ها بیشتر صدق می کند. زیرا دانش مورد نیاز برای عملیات بانکداری نسبت به سایر صنایع پیچیده تر است. محیط پر مخاطره، بی ثباتی، و حساسیت بازار، از عناصر ذاتی عملیات بانکداری است. صنعت بانکداری، از جمله بافت هایی است که به دلایل زیر، منابع نامشهود را بیشتر می توان در آن جستجو کرده و به اهمیت استراتژیک آن ها دست یافت. نخست، برعکس مدیران بخش تولیدی که هدف اصلی آنها سودآوری است، مدیران سازمان های خدماتی تمایل دارند بیشتر اهداف چندگانه با ماهیت غیرمالی داشته باشند. دوم حتی اگر بخش های تولیدی و خدماتی ورودی های کاری یکسانی (مانند منابع انسانی، دانش، پول، مواد خام، و کارخانه) را به کار ببرند، بخش خدمات استفاده بیشتری از دو منبع اول دارد که دو منبع اول به طور قطع نامشهود هستند. در نهایت محصول نهایی سازمانهای خدماتی، نامشهود است.
بنابراین، بانک ها باید دارایی های خود را از نوطبقه بندی کنند. همچنین بانک ها باید درک کنند که چگونه سرمایه فکری می تواند اهداف راهبردی آن ها را محقق سازد. این امر مستلزم کمّی کردن سهم سرمایه فکری در ارزش سازمان است. با توجه به تفاوت سطح نظام بانکی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و نقصان شرایط رقابت با بانکداری جهانی و هم چنین، تازه تاسیس بودن بانک های خصوصی، بهره گیری از سرمایه فکری و دانش روز، عرصه گسترده ای است. کوشش در این زمینه، به پیشرفت و دستاوردهای قابل توجهی منتهی خواهد شد. امید می رود با بکارگیری تکنیک رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در این پژوهش بتوان پیشنهادهای سودمند و کاربردی برای توصیه به مدیریت بانک های داخلی ارائه نمود.
در این تحقیق سعی شده است با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و اولویت بندی معیارهای مهم در شاخص های سرمایه فکری در بانک ها گامی مهم در این خصوص برداشته شود.
[1] – Seetharaman
[2] – Sulivan
[3] – San chez
[4] – Tayles
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***