دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه …

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اهواز

 

 »M. A. پایان‏نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  «

رشته: حسابداری

موضوع:

ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی دراستان خوزستان

سال تحصیلی

1392 – 1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….3
1-1-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4
1-2- موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………..4
1-3- بیان واهمیت مسئله ………………………………………………………………………………………………4
1-4-اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………..7
1-5- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..8
1-6- سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………..9
1-7- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………9
1-8- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………9
1-9- روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………10
1-10- قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………..11
1-11- نام بهره وران …………………………………………………………………………………………………..11
1-12- جامعه آماری وحجم آن ……………………………………………………………………………………12
1-13- واژه ها واصطلاحات کلیدی ……………………………………………………………………………..12
فصل دوم : ادبیات ومبانی نظری تحقیق
2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2- مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………… 16
2-3 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………52
 
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                  صفحه
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………….60
3-2- روش شناسی تحقیق  …………………………………………………………………………………………………61
3-3- اصول مکان یابی طرح ………………………………………………………………………………………………..70
3-4- نقش فن آوری ، تکنولوژی ومهندسی درصنعت تولید MDF………………………………………….72
3-5- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز طرح …………………………………………………………………………….85
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و بیان نتایج
4-1- مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………..88
4-2- برآورد هزینه ها وارزیابی اقتصادی طرح سرمایه گذاری تولید تخته نیمه صنعتی MDF …….89
4-3- ارزیابی مالی طرح سرمایه گذاری تولید تخته نیمه صنعتی MDF…………………………………….95
 
فصل پنجم : نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………106
5-2- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………106
5-3- مشکلات وموانع اجرایی …………………………………………………………………………………………107
5-4- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………….108
5-5- منابع  …………………………………………………………………………………………………………………..110
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول 2-1- خلاصه اهم اقدامات مراحل شکل گیری ایده تاتجارت سازی ………………………22
جدول 2-2- فهرست شرکت های درحال تاسیس وتاسیس شده درزمینه تولید MDF………..34
جدول 2-3- مشخصات فنی واستانداردهای جهانی MDF……………………………………………..35
جدول 2-4- وضعیت کارخانجات سازنده وضخامت وکیفیت وابعاد تولید MDF در کشورهای منطقه 37
جدول 2-5- تولید کنندگان MDF ومیزان تولید آنها ……………………………………………………..42
جدول 2-6- اسامی بزرگترین گروه شرکت های تولید کننده MDF جهان ………………………..43
جدول 2-7- میزان صادارت MDF  وقیمت آن درکشورهای عمده صادرکنندگان ………………43
جدول 2-8- میزان واردات MDF وقیمت آن درکشورهای عمده وارد کنندگان …………………44
جدول 2-9- مصرف کنندگان عمده MDF درجهان ……………………………………………………….44
جدول 2-10- مقایسه میزان تولید ، واردات ، صادرات ومصرف MDF جهان ……………………45
جدول 2-11- نوع ، میزان و ارزش چوب وارداتی به کشور ……………………………………………..48
جدول 3-1- تولیدات سالیانه طرح توسعه نیشکر وصنایع جانبی………………………………………..71
جدول 3-2- برنامه تولید ……………………………………………………………………………………………..73
جدول 3-3- وضعیت تولید وفروش ………………………………………………………………………………73
جدول 3-4- ماشین آلات وتجهیزات خارجی مورد نیاز کارخانه تولید تخته صنعتی نیمه فشرده MDF…75
جدول 3-5- ماشین آلات وتجهیزات تامین داخل مورد نیاز کارخانه تولید تخته صنعتی نیمه فشرده MDF. 79
جدول 3-6- هزینه تاسیسات کارخانه تولید تخته صنعتی نیمه فشرده MDF ……………………….83
جدول 3-7- هزینه محوطه سازی وابنیه …………………………………………………………………………..84.
جدول 4-1- هزینه های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………..91
جدول 4-2- هزینه های زمین طرح موضوع تسهیلات ………………………………………………………91
جدول 4-3- هزینه های محوطه سازی وساختمان …………………………………………………………….92
جدول 4-4- هزینه های تاسیسات ………………………………………………………………………………….93
جدول 4-5- هزینه های ماشین آلات وتجهیزات ………………………………………………………………94
جدول 4-6- هزینه های اثاثیه اداری ……………………………………………………………………………….94
جدول 4-7- هزینه های قبل از بهره برداری ……………………………………………………………………94
جدول 4-8- هزینه های طرح ………………………………………………………………………………………95
فهرست جداول
عنوان                                                                                                  صفحه
جدول 4-9- نحوه تامین منابع …………………………………………………………………………….95
جدول 4-10- هزینه های ثابت ومتغیر طرح …………………………………………………………95
جدول 4-11- نقطه سر به سر…………………………………………………………………………….. 96
جدول 4-12- هزینه مواد اولیه …………………………………………………………………………….96
جدول4-13- هزینه حمل مواد اولیه………………………………………………………………………97
جدول 4-14- هزینه های حقوق ودستمزد نیروی انسانی طرح ………………………………..97
جدول 4-15- هزینه های کارکنان غیرتولیدی ( ستادی)…………………………………………..97
جدول 4-16- برآورد هزینه های برق مصرفی طرح ………………………………………………..98
جدول 4-17- برآورد هزینه های سوخت ………………………………………………………………98
جدول 4-18- برآورد هزینه های آب مصرفی ………………………………………………………..98
جدول 4-19- برآورد هزینه های نگهداری وتعمیرات کارخانه ………………………………….99
جدول 4-20- برآورد هزینه های استهلاک کارخانه …………………………………………………99
جدول 4-21- برآورد قیمت فروش محصولات …………………………………………………….100
جدول 4-22- خلاصه جدول سود وزیان طرح بادیدگاه حسابداری …………………………100
جدول 4-23- خلاصه جدول سود وزیان طرح بادیدگاه کامفار………………………………..101
جدول 4-24- ترازنامه طرح ………………………………………………………………………………..102
جدول 4-25- خالص گردش وجوه نقدی طرح …………………………………………………….102
جدول 4-26-جدول نسبتهای طرح……………………………………………………………………….103
جدول 4-27- خلاصه گزارش طرح ……………………………………………………………………. 103
جدول 5-1- خلاصه شاخص های مالی طرح…………………………………………………………106
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                  صفحه
نمودار 2-1- شکل گیری ایده تامحصول……………………………………………………………21
نمودار 3-1- وضعیت هزینه ها ………………………………………………………………………..63
نمودار3-2- شیب هزینه ها ……………………………………………………………………………..64
نمودار 3-3- برنامه ریزی ………………………………………………………………………………..65
نمودار 3-4- زمانبندی طرح تولید تخته صنعتی نیمه فشرده …………………………………84
 
چکیده
 
 
منطقه آزاد اروند واقع در استان خوزستان از شرایط مناسب برای سرمایه‏گذاری در تولید تخته نیمه صنعتی فشرده نظیر نیروی انسانی متخصص و ارزان، شرایط اقلیمی و جغرافیایی، وجود هفت کشت و صنعت نیشکری(باظرفیت اسمی 84000 هکتار) و وجود انبوه مواد اولیه ارزان قیمت(باگاس) برای تولید MDF در استان، توسعه آپارتمان سازی و غیره… برخوردار است و به خوبی نیاز منطقه به چنین طرحی و توجیه پذیری بودن آن‏را نشان می‏دهد. براساس شاخص‏های مالی محاسبه شده نقطه سربه سر در حداکثر توان تولید 20.67% ،  نرخ بازده داخلی 26.45% ، سود ویژه به فروش 55.81% ، و دوره بازگشت سرمایه‏گذاری حدوداً 4 سال که مناسب بوده و نشان می‏دهد طرح از توجیه اقتصادی مطلوبی برخوردار است. بنابراین، طرح تولید تخته صنعتی نیمه فشردهMDF از نظر اقتصادی توجیه‏پذیر و مورد نیاز منطقه می‏باشد و درآمد این طرح به راحتی جوابگوی سرمایه‏گذاری انجام شده خواهد بود.
 
فصل اوّل
 
کلیات پژوهش
1-1) مقدمه
یکی از محورهای مهم مطالعات امکان سنجی پروژه، ارزیابی اقتصادی آن است . هر پروژ ه صرف نظر از نوع و اندازه بایستی صرفه اقتصادی داشته باشد ،وجاهت اقتصادی یک پروژه حصول اطمینان از سودمندی سرمایه گذاری آن بوده و موجبات پایداری و ماندگاری آنرا فراهم می سازد.محدود بودن منابع ، ایجاب می کند تا از امکانات موجود به صورت بهینه استفاده شده وسرمایه ها به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شوند .عدم استفاده صحیح از سرمایه ، نه تنها سرمایه گذار را دچار فرصت های ازدسته رفته می نماید ، بلکه ممکن است اورا با زیانهای غیرقابل جبران مواجه سازد . یکی از موثرترین راهها، برای استفاده بهینه ازامکانات موجود وهمچنین جلوگیری اززیان های احتمالی ، دراختیار داشتن اطلاعات کافی جهت پیش بینی نتایج حاصل ازسرمایه گذاری وتعیین عوامل موثر درسود آوری پروژه یا طرح می باشد.جمع بندی ، طبقه بندی وتجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به امکانات ومحدودیتهای وهمچنین برآورد نیازهای سخت افزاری ونرم افزاری جهت اجرای طرح وپروژه های سرمایه گذاری ودرنهایت پیش بینی سود آوری وتاثیرات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی آن برجامعه ازجمله دستاورد های انجام مطالعات امکان سنجی صحیح وعلمی می باشد.
تخته فیبر نیمه سنگین[1] یکی از جدید ترین انواع اوراق فشرده چوبی است که به دلیل دارا بودن قابلیت های متنوع وگاه منحصر به فرد با استقبال فوق العاده ای درطی سال های اخیر روبرو شده است. این محصول ضمن دارا بودن خواص شبیه سایر اوراق فشرده چوبی دارای برخی خواص برتر نیز می باشد که باعث ارتقاء بازار آن دربین سایراوراق فشرده چوبی ماننه تخته خرده چوب (نئوپان ) ، تخته لایه ، تخته فیبر سخت وغیره شده است. درحال حاضر دامنه کاربردهای آن روز به روز درحال افزایش است. تولید انواع مختلف این محصول درجهان دامنه کاربرد آن رابسیار وسیع کرده است. امروزه می توان تخته های فیبرهای نیمه سنگین بسیارمتنوعی نظیر تخته های سه لایه ، تخته های نازک وضخیم ، تخته هایی با فرآلدئید ،کم فرم آلدئید یا بدون فرآلدئید ، تخته های  روکش شده ، برجسته، ابزار خورده ، پروفیل شده ،با دانسیته های متنوع ، مقاوم دربرابر رطوبت ،آب ، آتش ، قارچ ، حشره وغیره را دربازارهای جهانی یافت.(شرکت مهندسین مشاور عصر سامان اندیشه فردا، 1387).
 
1-1-1) ساختارتحقیق
پژوهش حاضر شامل 5 فصل که به‏شرح ذیل برشمرده می‏شوند.
1-11-1) فصل اوّل
در فصل نخست، موضوع پژوهش و ضرورت انجام آن، اهداف اساسی از انجام پژوهش، نتایج موردانتظار از انجام پژوهش، روش گردآوری اطلاعات و واژه‏ها و اصطلاحات مهم بیان شده‏اند.
1-1-1-2) فصل دوّم
در این فصل به ادبیات پژوهش پرداخته می‏شود. یعنی ابتدا مبانی نظری و نیز مهمترین پژوهش‏های انجام شده در داخل و خارج از کشور، اشاره شده است.
 1-1-1-3) فصل سوّم
در این فصل، چگونگی اجرای پژوهش، مورد بحث قرار گرفته است. طرح پژوهش، فرضیه‏های پژوهش، جامعه‏ مورد مطالعه و ویژگی‏های آن، چگونگی انتخاب نمونه از جامعه‏ مورد پژوهش و روش گردآوری داده‏ها و نیز تشریح مدل‏های مورد مطالعه، از مهمترین مطالب این فصل می‏باشند.
 1-1-1-4) فصل چهارم
در این فصل، داده‏های گردآوری شده با استفاده از مدل‏های خاص پژوهش، مورد تحلیل قرارگرفته و یافته‏های تحلیل داده‏ها ارائه شده است.
 1-1-1-5) فصل پنجم
در این فصل، نتایج پژوهش، مقایسه‏ آن با پژوهش‏های مشابه و پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است. و در نهایت محدودیت‏های پژوهش و پیشنهاد برای پژوهش‏های آتی نیز مطرح شده است. در بخش پایانی پژوهش منابع و پیوست‏های لازم ارائه شده است.
 
1-2) موضوع تحقیق
دراین تحقیق به ارزیابی مالی به کمک مدل ارزش افزوده اقتصادی(EVA)وتحلیل هزینه فایده (CBA) برای کارخانه تولید تخته نیمه صنعتی در منطقه آزاد اروند واقع در استان خوزستان پرداخته می شود.
[1] Medium Density Fiberboard
تعداد صفحه : 111
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***