دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر …

واحد رشت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

رشته : حسابداری

 

عنوان :

ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر شرکت

استاد راهنما :

دکتر عباس ادهم

زمستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                           صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1)مقدمه. 3
1-2) بیان مسئله. 3
1-3) ضرورت انجام پژوهش… 6
1-4) اهداف پژوهش… 6
1-5) فرضیه های پژوهش… 7
1-6) روش پژوهش… 6
1-7) قلمرو پژوهش… 7
1-8) جامعه و نمونه آماری.. 7
1-9) روش گردآوری اطلاعات.. 7
1-10) ابزارهای گردآوری وتحلیل اطلاعات.. 8
1-11) تعریف مفاهیم واصطلاحات پژوهش… 8
1-12) خلاصه فصل اول …………………………………………………………………………………..9
فصل دوم: مبانی نظری ومروری بر پیشینه پژوهش
2-1) مدیریت سود ……………………………………………………………………………………11
2-1-1) مقدمه. 11
2-1-2) مبانی نظری پژوهش ….……………………………………………………………………….. 11
2-1-3) تاریخچه مدیریت سود. 12
2-1-4) نظریه های مدیریت سود. 13
2-1-5) تعریف مدیریت سود. 17
2-1-6) حدود و دامنه مدیریت سود. 18
2-1-7) انواع مدیریت سود. 21
2-1-8) انگیزه های مدیریت سود. 23
2-1-8-1) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر. 24
2-1-8-2) طرح های پاداش مدیران. 24
2-1-8-3) قرارداد با بستانکاران. 25
2-1-8-4) هزینه های سیاسی.. 25
2-1-8-5) انگیزه های مالیاتی.. 26
2-1-8-6) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی.. 26
2-1-8-7) انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی.. 27
2-1-8-8) اندازه شرکت.. 27
2-1-8-9) ساختار مالکیت.. 28
2-1-8-10) جریان های نقد آزاد(FCF) 28
2-1-8-11) سایر محرکها 29
2-1-9) دیدگاههای موافقان و مخالفان مدیریت سود. 29
2-1-9-1) دیدگاه موافقان. 29
2-1-9-2)دیدگاه مخالفان ………………………………………………………………………………..30
2-1-10) ابزارهای مدیریت سود. 30
2-1-11)مدیریت سود وکیفیت افشاء. 32
2-12) روشهای کشف مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی …………………………………………33
 
2-2) عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………………..38
2-2-1) مقدمه. 38
2-2-2) شکل گیری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی.. 39
2-2-3) تعاریف عدم تقارن اطلاعاتی …………………………………………………………………….40
2-2-4) اقسام عدم تقارن اطلاعاتی.. 42
2-2-4-1) گزینش نادرست.. 43
2-2-4-1-1) غربال کردن. 44
2-2-4-1-2) علامت دادن. 45
2-2-4-2) خطر اخلاقی.. 45
2-2-5) علل وقوع پدیده عدم تقارن اطلاعاتی.. 46
2-2-5-1) آشوبگران و نقدبازان بازار. 48
2-2-5-2) اطلاعات نا متقارن(به ویژه وجوداطلاعات محرمانه) 48
2-2-6) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ………………………………………………….49
2-2-6-1) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام. 49
2-2-6-2) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش نسبی سهام. 50
2-2-7) مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش… 50
2-3) چرخه عمر شرکت ………………………………………………………………………………….53
2-3-1) مقدمه. 53
2-3-2) چرخه عمر شرکت.. 54
2-3-3) مراحل چرخه عمر شرکت ……………………………………………………………………….54
2-3-3-1) مرحله تولد یا ظهور. 55
2-3-3-2) مرحله رشد. 55
2-3-3-3) مرحله ی بلوغ. 56
2-3-3-4) مرحله افول یا سکون. 56
2-3-4) ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات در چرخه عمر شرکت : 57
2-3-5) خلاصه فصل دوم ………………………………………………………………………………..59
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1) مقدمه. 78
3-2) روش پژوهش… 78
3-3) فرضیه های پژوهش… 78
3-4) مدل مفهومی پژوهش… 79
3-5) جامعه و نمونه آماری.. 79
3-6) قلمرو پژوهش… 80
3-7) روش گردآوری اطلاعات.. 80
3-8) تعریف عملیاتی متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها 80
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها 87
3-10) خلاصه فصل سوم …………………………………………………………………………………88
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1) مقدمه. 90
4-2) یافته های توصیفی.. 91
4-3) آزمون نرمال سازی داده های پژوهش… 95
4–4) آزمون ضریب همبستگی.. 96
4-5) آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش… 97
4–6) آزمون Fلیمر(چاو) وآزمون هاسمن.. 97
4-7) آزمون هم خطی فرضیه های پژوهش… 99
4-8) آزمون فرضیه های پژوهش… 100
4-8-1) آزمون فرضیه اول پژوهش… 100
4-8–2) آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102
4-8-3) آزمون فرضیه سوم پژوهش… 103
4-8-4) آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 105
4-9) خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 107
4-10) خلاصه فصل چهارم. 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1) مقدمه. 110
5–2) تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش… 110
5-3)بحث و نتیجه گیری.. 111
5–4) محدودیتهای پژوهش… 112
5–5) پیشنهادهای پژوهش… 113
5–5–1) پیشنهادهای کاربردی پژوهش… 113
5–5–2) پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 114
منابع. 116
پیوست.. 121
فهرست جداول
عنوان                                                                                                   صفحه
 
جدول(2-1) اقسام و پیامدهای وقوع عدم تقارن اطلاعاتی و نقش و مسئولیت حسابداری جهت مدیریت آنها 42
جدول خلاصه ای از تحقیقات داخلی وخارجی.. 69
جدول(4-1): علامت اختصاری متغیرهای پژوهش… 91
جدول(4-2): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 91
جدول(4–3): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله رشد. 94
جدول(4–4): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله بلوغ. 94
جدول(4-5): آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در مرحله افول. 95
جدول(4-6): نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف(K-S) 95
جدول(4-7): نتایج آزمون ضریب همبستگی.. 96
جدول(4-8): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس فرضیه های پژوهش… 97
جدول(4-9): نتایج آزمونF لیمر(چاو) و آزمون هاسمن.. 99
جدول(4-10): آزمون همخطی فرضیه های پژوهش… 99
جدول(4-11): خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش… 101
جدول(4-12): خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش… 102
جدول(4-13): خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش… 104
جدول(4-14): خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش… 106
جدول(4-15): خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش… 107
 
 
فهرست نمودار ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار(2-1) نحوه تعادل در دو منبع، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14. 51
نمودار (2-2) تفاوت قیمت خرید و فروش، مجله تحقیقات مالی (1381)، شماره 13-14. 52
نمودار (2-3) ارتباط بین قابلیت کنترل و انعطاف پذیری در چرخه عمر واحد تجاری.. 55
نمودار(4-1): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه اول پژوهش… 100
نمودار(4-2) : نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه دوم پژوهش… 102
نمودار(4-3): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه سوم پژوهش… 104
نمودار(4-4): نرمال بودن جملات پسماند برای فرضیه چهارم پژوهش… 106
چکیده :
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی با توجه به چرخه عمر شرکت در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای مدیریت سود با استفاده از مدل تعدیل شده جونز (دیچو و همکاران , 1995)، عدم تقارن اطلاعاتی که از مدل چیانگ و وکینتاش 1986 برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و چهار متغیر کنترل شامل اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت ارزش دفتری به بازار و ریسک سیستماتیک وجود دارد؛ برای تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر از چهار متغیر:  رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند که تعداد 15 شرکت در مرحله رشد، تعداد 70 شرکت در  مرحله بلوغ و تعداد 15 شرکت در مرحله افول قرار گرفتند. در طی دوره زمانی تحقیق 5 ساله (1387-1391) می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. به طورکلی نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در هر یک از مراحل (رشد، بلوغ و افول) چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار وجود ندارد.
واژگان کلیدی : مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی، چرخه عمر شرکت
 فصل اول
کلیات پژوهش
1-1)مقدمه
گزارش های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمار می رود که مدیران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند از آنجایی که اطلاعات بصورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعات وضیعتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشا نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند؛ مدیران از مدیریت سود می توانند برای گرفتن امتیازاتی از سهامداران استفاده کنند، به عنوان مثال برای افزایش پاداش یا کاهش احتمال برکناری مدیر بخاطر عملکرد ضعیف آن و غیره.
مضافاً اینکه آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. حال اگر در بین سرمایه گذاران افرادی باشند که از نظر بار اطلاعاتی نسبت به سود در وضعیت بهتری باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمتها می شود.
چرخه عمر شرکت از جمله مواردی است که باید در تجزیه و تحلیل فعالان بازار مورد توجه قرار گیرد. نظریه چرخه عمر بر این فرض استوار است که بنگاه های اقتصادی نیز مانند تمامی موجودات زنده چرخه عمر دارند، شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر خود از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی که رفتار مدیر در افشاء اطلاعات و همچنین در اعمال مدیریت سود یک شرکت تحت تأثیر مرحله ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد.
1-2) بیان مسئله
مطالعات نشان می دهد که مدیران از طریق انتخاب سیاستهای خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارش شده را تعدیل می کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منابع تمام استفاده کنندگان به صورتی مطلوب رعایت شود (مشایخی و صفری، 1385، 36).
تقارن اطلاعاتی درصورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعات یکسانی درباره شرکت دارند.  بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می کنند. اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهتری نسبت به بازار، در اختیار دارند .یعنی به اطلاعات شرکت قبل از اطلاع بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، درطول زمان از طریق رویدادهای افشا کننده اطلاعات به بازار انتقال می یابد. بازار تا قبل از افشا مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت، زیرا احتمال می رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیر متغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ازطریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلانهای عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد (احمدپور و عجم، 1389).
 
یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هر سهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال از اعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا بر عرضه و تقاضای بازار تأثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند. دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افراد مطلع ازاعلان سود(یا هرخبر با اهمیت دیگر) را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد(قائمی و وطن پرست، 1384).
باتوجه به اینکه سود یکی از مهمترین عوامل موثر بر تصمیم گیری های اقتصادی است، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکا بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیمات بهتر در مورد سودآوری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یاری دهد.
یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکا بر صورتهای مالی تصمیمات نسبتاً مربوط و صحیحی اتخاذ کنند. پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری است که منافع تمام استفاده کنندگان بصورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده ای خاص را تامین می کند ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. حسابرسان وظیفه دارند از طریق بررسی انطباق صورتهای مالی با چارچوب مشخص شده در استانداردهای حسابداری بر مطلوبیت صورت های مالی صحه بگذارند. در حالی که انعطاف پذیری موجود در استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد برای انتخاب روش حسابداری بر قضاوت حرفه ای حسابداران تاکید کرده است. درواقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورتهای مالی می شود، درحالی که صورتهای مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورتهای مالی اشکالی بگیرند (یعقوب نژاد وهمکاران، 1391).
تمامی موجودات زنده از جمله نباتات، جانوران و انسانها همگی از منحنی عمر یا چرخه عمر پیروی می کنند. اینگونه موجودات متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و درنهایت می میرند. تئوری چرخه عمر چنین فرض می کند که شرکت ها و بنگاههای اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می شوند، رشد می کنند و می میرند، دارای منحنی عمر یا چرخه عمرهستند.
در نظریه های اقتصاد و مدیریت چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شوند. موسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود. درحوزه حسابداری نیز برخی از پژوهشگران تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این پژوهشگران چهار مرحله را برای توصیف چرخه عمر شرکت به شرح ذیل تبیین نموده اند: مرحله تولد یا ظهور، مرحله رشد، مرحله بلوغ، مرحله افول یا سکون (کرمی وعمرانی، 1389).
ما در این تحقیق رابطه بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی را طی مراحل چرخه عمر شرکت مورد بررسی قرار می دهیم.
مساله اصلی تحقیق بررسی این موضوع است که چه رابطه ای بین مدیریت سود وعدم تقارن اطلاعاتی در طی مراحل چرخه عمر وجود دارد؟
تعداد صفحه : 152
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***