واحد علوم و تحقیقات کرمان
دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه حسابداری
پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد حسابداری
 
عنوان:
بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود
با استفاده از تغییرات در دفعات گردش داراییها و حاشیه سود خالص
در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
استاد راهنما:
دکتر امید پورحیدری
 
 
استاد مشاور:
دکتر زین العابدین صادقی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان ……………………………………………………………………………….. صفحه                                                                                             
چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول:  کلیات تحقیق
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. 5
1-4-  اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………… 6
1-5-سولات تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….7
1-6 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………. 8
1-7- مدل ومتغیر­های تحقیق ………………………………………………………………………………. 8
1-8 – روش تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 8
1-9 – جامعه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………….. 9
1-10- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………… 9
1-11-روش گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………….9
1-12-  تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه­های کلیدی تحقیق ………………………………………….. 10
1-13-  ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………… 13
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………….   15
2-2- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………..   15
2-2-1-مرور بر ادبیات سود و مدیریت سود…………………………………………………………….   15
2-2-1-1-تئوری سود   …………………………………………………………………………………….   15
2-2-1-2-مکاتب سود ………………………………………………………………………………………   15
2-2-1-3- مدیریت سود ……………………………………………………………………………………   16
2-2-1-4- تعریف مدیریت سود…………………………………………………………………………..   17
2-2-1-5- انواع مدیریت سود………………………………………………………………………………   18
فهرست مطالب
عنوان………………………………………………………………………………………………..  صفحه                                                                                            
2-2-1-6- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………………………   18
2-2-1-7- الگوهای مرتبط با مدیریت سود………………………………………………………………   19
2-2-1-8- نظریه های علمی مرتبط با مدیریت سود…………………………………………………..   20
2-2-1-9- فرضیه های حاکم بر مدیریت سود………………………………………………………….   21
2-2-1-10-  اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………..   22
2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مدیریت سود…………………………………………………………..   23
2-2-1-1-12- هموارسازی سود……………………………………………………………………………   24
2-2-1-1-12-1- انگیزه های هموارسازی سود ………………………………………………………..   25
2-2-1-13- ویژگی­های شرکت ها………………………………………………………………………..   28
2-2-1-13-1- گروه صنعت ……………………………………………………………………………….   28
2-2-1-13-2- اندازه شرکت ……………………………………………………………………………….   28
2-2-1-13-3- سودآوری……………………………………………………………………………………   29
2-2-1-13-4- دارایی های وثیقه ای ……………………………………………………………………..   30
2-2-1-13-5- فرصت های رشد …………………………………………………………………………   30
2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….   31
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج……………………………………………………………………   31
2-3-2- تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………….   32
2-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….   33
فصل سوم : روش تحقیق
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   35
3-2-  هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………   35
3-3- تدوین فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………   36
3-4- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….   36
3-5-  روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………….   36
3-6- ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………   37
3-7- حدود پژوهش………………………………………………………………………………………….   37
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………. صفحه                                                                                           
3-8 -جامعه آماری…………………………………………………………………………………………….   37
3-9 – تعریف متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها…………………………………………….   39
3-10- مدل آماری فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….   41
3– 11- روش های آماری و انواع آزمون فرضیه ها………………………………………………………   43
3– 11– 1- تعبیر و تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………   43
3-11-2- داده های تابلویی (ترکیبی) یا panel data………………………………………………..   44
3–11–3-  خود همبستگی…………………………………………………………………………………..   46
3-11-4-  آزمون معنادار بودن همبستگی…………………………………………………………………   46
3-11–5- آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………………….   47
3-12- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..   48
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   49
4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….   49
4-3- آزمون فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………….   50
4-3-1- تخمین مدل اول…………………………………………………………………………………….   52
4-3-2- تخمین مدل دوم ……………………………………………………………………………………   54
4-3-3- تخمین مدل سوم …………………………………………………………………………………..   57
4-3-4- تخمین مدل چهارم ………………………………………………………………………………..   58
4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….   60
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………..   62
5-2-  خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………….   62
5-3- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………   62
5-4- نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….   64
5-5- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………..   66
فهرست مطالب
عنوان …………………………………………………………………………………………………. صفحه
5-6-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 66
5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………………………   66
5-6-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..   67                                                                                         
5-8- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………….   67
منابع و مآخذ
الف – منابع فارسی   …………………………………………………………………………………………   68
ب – منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………..   71
 


چکیده:
این تحقیق به بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر مدیریت سود با استفاده از دفعات گردش دارایی وحاشیه سود خالص در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق به بررسی و تشریح مفاهیم مربوط به ادبیات مدیریت سود که شامل بیان مکاتب سود، تعاریف مختلف مدیریت سود از دیدگاههای مختلف، انواع مدیریت سود، انگیزه های مدیریت سود، الگوهای مدیریت سود، فرضیات مدیریت سود و عوامل موثر بر مدیریت سود  بیان شده است و همچنین ویژگی های شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوری مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین داده و اطلاعات مورد نظر از صورت های مالی شرکت ها استخراج شده اند. که با استفاده از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصاد سنجی ایویوزتجزیه و تحلیل شده اند در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی­(ترازنامه، صورت حساب سود وزیان­) و اطلاعات مورد نیاز را در سالهای 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 48 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضیه­ها از رگرسیون چند متغییره استفاده شد و معنی دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنین برای آزمون خودهمبستگی مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان می­دهد دفعات گردش دارایی ها و حاشیه سود خالص در شناسایی مدیریت سود با توجه به ویژگی های خاص شرکت دارای محتوای اطلاعاتی بالاتری نیستند.
 
 
واژه های کلیدی: مدیریت سود، دفعات گردش دارایی ها، حاشیه سود خالص،ویژگی های خاص شرکت
 
مقدمه
هدف صورت های مالی ارائه اطلاعات تخلیص و طبقه­بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی واحد تجاری است که بر طیف گسترده­ای از استفاده­کنندگان صورت­های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. رقم سود نیز یکی از اجزایی اطلاعات صورت­های مالی است که در تصمیم­گیری اشخاص برون سازمانی جهت برآورد ارزش سرمایه­گذاری، ارزیابی عملکرد شرکت و غیره موثر است.
سود خالص یکی از مهمترین اقلام تهیه شده با سیستم حسابداری است که توسط استفاده­کنندگان درون و برون سازمانی به منظور گرفتن تصمیم­های اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری به مبلغ و چگونگی تهیه و ارائه آن توجهی خاص قائل شود. دلایل احتمالی زیادی برای مدیریت سود وجوددارد. برای مثال، اگر شرکتی سود باثباتی گزارش کند، سهامداران احساس اطمینان بیشتری خواهند کرد، مدیریت سود تاثیر مطلوبی بر ارزش سهام و هزینه سرمایه دارد، یا سهامداران اطلاعات بیشتری از اعلام سود به دست خواهند آورد.
بنابراین، با توجه به اهمیت سود و محتوای اطلاعاتی بالایی که سود دارد مدیران همواره در تلاشند که در راستای اهداف خاصی که دنبال می­کنند، مبلغ سود گزارش شده را دستکاری نمایند. مسأله اصلی در رابطه با این مطلب، این است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می­کنند و پیامدهای این گونه رفتار چیست؟ و چه عواملی بر مدیریت سود شرکت ها تاثیر دارد؟ از عواملی که می­تواند در مدیریت سود تأثیرگذار باشد، میزان بدهی و فرصت­های رشد، دفعات گردش دارایی­ها و حاشیه سود خالص شرکت است، بنابراین در این پژوهش تلاش می­شود به بررسی اثر دفعات گردش دارایی­ها و حاشیه سود خالص شرکت بر مدیریت سود با توجه به برخی از ویژگی های شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گیرد. جهت بررسی این موضوع از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسیله رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم ...

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :  84
قیمت : 14700 تومان 14700
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته حسابداری