دانشگاه آزاد اسلامی
                                             واحد مرودشت
دانشکده تحصیلات تکمیلی  _ گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدM.A.
                                     گرایش : حسابداری مالی
 
                                                     عنوان:
بررسی تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی وسرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 
استاد راهنما:
 
دکتر محمد علی آقایی
 
استاد مشاور:
 
دکتر غلامرضا جمالی
 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                    صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………. 3
1ـ2ـ بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………. 4
1ـ3ـ هدف و دلایل انتخاب موضوع ………………………………………………………………………….. 5
1ـ4ـ اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………… 6
1ـ5ـ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 7
1ـ 6ـ مبانی نظری فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………… 7
1ـ7ـ قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 15
1ـ 8 ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………. 27
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 13
2ـ2ـ اهداف گزارشگری مالی ………………………………………………………………………………… 14
2ـ3ـ نقش صورتهای مالی در تحقق اهداف گزارشگری مالی                ………………………… 15
2ـ4ـ اهداف گزارشگری مالی و صورت جریان وجوه نقد …………………………………………….. 16
2ـ5ـ صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………………………………….. 17
2ـ 6ـ طبقه بندی اقلام در صورت جریان وجوه نقد ……………………………………………………… 19
2ـ7ـ فعالیتهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………… 19
2ـ 8 ـ بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ……………………………………….. 20
2ـ 9ـ مالیات بر درآمد …………………………………………………………………………………………. 20
2ـ10ـ فعالیت های سرمایه گذاری …………………………………………………………………………….. 21
2ـ11ـ فعالیتهای تأمین مالی …………………………………………………………………………………… 22
2ـ12ـ روشهای محاسبه جریان های نقدی ناشی از فعالیتهای عملیاتی ……………………………….. 22
2ـ13ـ ساختار دارایی ها ………………………………………………………………………………………… 29
2ـ14ـ ساختار بدهی ها …………………………………………………………………………………………. 33
2ـ15ـ ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………….. 35
2- 16- رابطه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………………. 8
2- 17-  رابطه تکانه جریان وجوه نقد با ساختار دارایی و سرمایه………………………………………. 9
2ـ 18ـ پبشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………… 35
2- 19- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………… 41
فصل سوم: روش تحقیق
3ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 43
3ـ2ـ روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 25
3ـ3ـ فرضیه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 45
3ـ4ـ متغیرهای تحقیق و نحوه ی اندازه گیری آنها ………………………………………………………… 8
3ـ5ـ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 46
3ـ 6ـ نمونه تحقیق و روش نمونه گیری …………………………………………………………………… 46
3ـ 7 ـ روش گرد آوری داده ها ……………………………………………………………………………….. 9
3ـ 8 – روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. 49
3ـ 9ـ آماره های آزمون فرضیه ………………………………………………………………………………… 53
3-10 – خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………….. 56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4ـ1ـ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 58
4ـ2ـ آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 59
4ـ3ـ تفسیر نتایج نمونه کلی ………………………………………………………………………………….. 60
4ـ3ـ1ـ وجوه نقد نگهداری شده …………………………………………………………………………….. 61
4ـ3ـ2ـ سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………………. 61
4ـ3ـ3ـ سود سهام ………………………………………………………………………………………………. 62
4ـ3ـ4ـ تامین مالی خارجی …………………………………………………………………………………… 62
4ـ3ـ5ـ بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی ………………………………………. 63
4ـ3ـ 6ـ مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………………………. 63
4ـ3ـ7ـ طبقه بندی تامین مالی خارجی ………………………………………………………………………. 65
4ـ3ـ7ـ1ـ تامین مالی بدهی …………………………………………………………………………………… 65
4ـ3ـ7ـ2ـ تامین مالی حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………….. 66
4ـ3ـ 8 ـ مخارج سرمایه ای ……………………………………………………………………………………. 67
4ـ4ـ تاثیرات کوتاه مدت در مقایسه با بلند مدت ………………………………………………………… 68
4ـ5ـ محدودیت مالی در مقایسه با عدم محدودیت مالی شرکت ها …………………………………. 69
4ـ5ـ1ـ مبنای طبقه بندی ـ نسبت پرداخت سود سهام …………………………………………………… 70
4ـ5ـ2ـ مبنای طبقه بندی ـ اندازه شرکت ……………………………………………………………………. 74
4ـ 6ـ تفسیر نتایج نمونه جزیی ………………………………………………………………………………. 79
4-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………. 86
 
 
فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 88
5- 2- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 89
5-3- پیشنهادها براساس نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………. 92
5- 4- پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………… 88
5- 5- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………….. 91
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………….. 93
 
چکیده
        این تحقیق اثر تغییرات جریان وجوه نقد عملیاتی ناشی از شوک های شدیدی که به طور سیستماتیک شناسایی نمی گردند ( تکانه وجه نقد )،  بر روی ساختار دارایی و سرمایه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران را بررسی می کند. در حال حاضر نمی توان میزان تاثیرات ناشی از تغییرات جــریان وجـوه نقد برروی ساختـار دارایی و سرمایه شرکتها را به طور شفاف بیان کرد، زیرا روش مشخصی که بیانـگر نحوه ی تخصیص وجـــوه نقد مورد استفاده توسط شرکتها باشد وجود ندارد. به منظورکمک به تحلیل گران مالی جهت دستیابی به مدل های نوین تجزیه و تحلیل صورت جـریان وجوه نقد و نحوه ی تخصیص وجـوه نقد مورد استفاده توسط شرکتــــها ( عکس العمل یارفتار شرکتها در بکارگیری وجوه نقد) و در نهایت استخراج معیارهایی که نشان دهنده چگونگی تغییر در ساختار دارایی و سرمایه شرکتها در هنگام تخصیص وجوه نقد باشد، این تحقیق می تواند مفید و راهگشا باشد.
این موضوع از طریق تبدیل اجزاء اصلی تشکیل دهنده صورت جریان وجوه نقد به یک معادله ساده ریاضی ( معادله جریان وجوه نقد ) و استخراج مدل های رگرسیون چند متغیره از این معادله، و براساس یک نمونه متشکل از 306 سال- شرکت از میان شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84 تا 86 ، مورد آزمون قرار می گیرد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیر ها ی این تحقیق از طریق بانک های اطلاعاتی رایانه ای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و پس ازاصلاحات و طبقه بندی لازم بر اساس متغیرهای مورد بررسی، وارد رایانه شده است. آنگاه از نـرم افـــزار اکسـل برای کنترل ورود داده ها به رایانه و انجام برخی از محاسبات، و از نرم افزار اس پی اس  اس برای تجزیه و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است.
یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین تکانه های جریان وجوه نقد ( تغییرات در وجوه نقد عملیاتی ) و ساختار دارایی و سرمایه شرکتها رابطه معنی داری وجـود دارد، به گونه ای که  نحوه ی تخصیص وجوه نقد شرکتها، بیان کننده عکس العمل ( رفتار ) شرکتها به تکـانه های جــریان وجوه نقد می باشد، همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکتها در کوتاه مدت به افزایش پس انداز ( افزایش در وجوه نقد نگهداری شده ) و کاهش تامین مالی خارجی ( کاهش بدهی از طریق استقراض یا فروش سهام سرمایه مالکانه ) و در بلند مدت به افزایش سرمایه گذاری منطقی و تامین مالی خارجی مبادرت می ورزند و تغییر در وجوه نقد عملیاتی ناشی از تکـانه های جریان وجوه نقد به همان میزان موجب تغییـردر ساختار دارایی و سرمایه شــرکت ها مــی گردد. بر اساس طبقه بندی شرکتها، بر مبنای نسبت پرداخت سود سهام و اندازه شرکت و اعمال شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی و انجام آزمون مجدد، نتایج نمونه جزیی تحقیق نشان می دهد که شرکتها تحت شرایط فوق رفتار متفاوتی از خود نشان می دهند، و عدم رابطه معنی دار در برخی ازنتایج مدل ها برحسب نمونه جزیی، ناشی از رفتار مقطعی شرکتها در مواجه با شرایط محدودیت و عدم محدودیت مالی است. بنابراین عکس العمل شرکتها به تکانه های جریان وجوه نقد در شرایط محدودیت وعدم محدودیت مالی نیز در میزان تاثیر پذیری ساختار دارایی و سرمایه شرکتها تعیین کننده و از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 
1-1- مقدمه
محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان، صورت های مالی اساسی می باشد. گزارشگـری مــالی باید اطلاعاتی درباره منابـع اقتصـادی، تعهـدات و حقوق صاحبـان سرمایه واحـد تجــــاری فراهم نماید. اطــلاعات به سرمایه گــذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه، در زمینه شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی، توانایی پرداخت دیون و ارزیابی عملکرد واحد تجاری طی دوره کمک می نماید[1].
زمانی که بحث تجزیه و تحلیل نقدینگی مطرح می شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد، به مراتب قابل اتکاءتر از اطلاعات ترازنامه است، زیرا داده های ترازنامه وضعیت بنگاه اقتصادی را در یک مقطع زمانی اندازه گیری می کند، در حالی که صورت جریان وجوه نقد،  تغییرات در سایر صورت های مالی را گزارش می کند و تخصیص های اختیاری را می زداید[2].
در میان صورتهای مالی، صورت جریان وجــوه نقد، به دلیل پرهیـز از جهـت گیری های ذاتی و عمـومی مـوجود در اقلام ترازنامه و صورت سودوزیان که بر مبنای تعهدی اندازه گیری می شوند، نسبت به سایر صورت های مالی ارجحیت دارد.
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه ایران، می تواند در جهت تحقق اهداف فوق نقش قابل توجهی داشته باشد. از  منظر استفاده کنندگان برون سازمانی بخصوص  ” سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ” سازمان بورس اوراق بهادار می تواند، به صورت کارا اطلاعات صحیح و به موقع در مورد گزارشگری مالی شرکتها، ارائه نماید، تا بتوان بر مبنای این اطلاعات بطور آگاهانه تصمیم گیری و قضاوت نمود، و به نتایجی مطلوب دست یافت.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : ارزیابی قابلیت استفاده از نسبت PEG به جای نسبت ...

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 101
قیمت : 14700 تومان 14700
 

***

—-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

دسته‌ها: رشته حسابداری