دانلود پایان نامه پایان نامه سازگاری زناشویی/:اهمیت حل تعارض

اهمیت حل تعارض

حل تعارض به چند دلیل مهم است : اول این که این روش تعامل موثر بین زن و شوهرها را تسهیل می کند، دوم این که احتمال دارد که رابطه بین زوجین بر اثر درمان در حال بهبود باشد. باز تقابل منفی به ویژه در        موقعیت های تعارض آمیز و  مشکل زا روی می دهد که به کارگیری روش حل مسئله مانع از آن می شود. سوم این که بین زوج های درمانده و غیردرمانده از نظر شیوه حل مشکل تفاوت قابل توجهی وجود دارد و زوجین درمانده فاقد مهارت های لازم برای حل مسالمت آمیز مشکلات خود هستند و آموزش یادگیری این روش برای زوجین ضروری است. چهارم این که به طور قطع تعارض و مشکل فعلی زن و شوهر مشکل آخرشان نیست و در آینده نیز مشکلاتی بروز خواهد کرد (احمدی، 1386). پنجم رابطه بسیار قوی بین سبک هایی سازنده حل تعارض و رضایت زناشویی وجود دارد (حقیقی، 1389، مارکس [1]، 2010، گاتمن[2]، 1994، کروک[3]، 1995، هنگ لیم[4]، 2000، رحیم، کافمن و پسنیکا [5]، 2004).

مدل نگرانی دو جانبه حل تعارض[6] :

به لک و موتون[7] (1964)، اولین بار اقدام به مفهوم سازی برای طبقه بندی سبک های حل تعارض بین فردی نمودند. طبقه بندی آنان به منظور شناسایی شیوه های حل تعارض درون سازمانی بود. آن ها شیوه های برخورد با تعارض را به پنج سبک طبقه بندی نمودند که عبارتند از : حل مساله [8]، انعطاف پذیری [9]، اجبار سازی[10]، کناره گیری[11] و سهیم شدن [12](رحیم، 1983، به نقل از حقیقی و همکاران 1390). مدل آن ها توسط توماس[13] مجددا مورد تفسیر قرار گرفت. توماس، مدل معرفی شده توسط به لک و مورتون را به سایر ابعاد تعارض بین فردی و فراتر از تعارضات درون سازمانی بسط داد. در پژوهش های بعدی مشابه مفهوم به لک، موتون و توماس سبک های روبرو شدن به تعارض بین فردی در دو بعد اساسی، نگرانی نسبت به خود[14] و نگرانی نسبت به دیگران [15]مورد بررسی قرار گرفت. اولین بعد، درجه ایی (بالا یا پایین ) که یک شخص کوشش می کند تا نگرانی ها خود را برآورده کند، توضیح می دهد. دومین بعد درجه ایی (بالا یا پایین) را که یک شخص  می کوشد تا نگرانی های دیگران را برآورده کند، توضیح می دهد. (سارنسن، مورز و سویج [16]، 1999 ، هن اینگ، 2003). ترکیب این دو بعد منتج به پنج سبک حل تعارض بین فردی می شود که در شکل 1 ارائه شده است.

[1] Horroks

[2] Gottman

[3] Kurdek

[4] Hong lim

[5] Rahim , katfman & psnnica

[6] Dual concern moder of conflict Resoluion

[7] Blake & mouton

[8] Problem – solving

[9] Smoothing

[10] Forcing

[11] Withdrawal

[12] Sharing

[13] thomas

[14] Concern for self

[15] Concern for other

[16] Sornson , morse & savage

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی