دانلود پایان نامه پایان نامه درمورد مدیریت دانش/رویکردهای مدیریت دانش

. رویکردهای موجود به مدیریت دانش

مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت، از زمان شروع آگاهی در مورد دانش شروع شده است؛ منتها به عنوان یک رشته ی حرفه‌ای در اواخر دهه ی 80 ظهور یافت و در دوره های مختلفی را با رویکردهای‌ گوناگون به زوایای آن، پشت سرگذاشت. اولین رویکرد موجود در خصوص مدیریت دانش (در این عمر کوتاه)، مدیریت سنّتی دانش است. نقطه ی شروع این رویکرد بر پایه ی این مفروض قرار گرفته که دانش قبلا در سازمان موجود بوده و برای پشتیبانی از تصمیمات به کار می رفته است. دانش، گاهی به معنی عقاید ذهنی مورد توجه قرار گرفته و گاه دلالت ضمنی بر نوعی از اطلاعات‌ دارد و این هنگامی است که رویکرد سنّتی، مدیریت دانش را این‌گونه تعریف می‌کند: «کل‌ مدیریت دانش دربارهء ارائهء اطلاعات درست به افراد مناسب در زمان مناسب است». در واقع؛ در تصحیح و بهسازی پایگاه های توزیع دانش و ساختارهای این پایگاه ها به منظور«ارائهء اطلاعات‌ صحیح به افراد مناسب در زمان مناسب» است.

دومین مرحلهء مدیریت دانش، مجموعه ای از چارچوب ها، الگوها، فعالیت ها و تکنیک هاست که هر دو جنبهء عرضه و تقاضای دانش را در برمی‌گیرد. این رویکرد را می‌توان در مفاهیم دانش غیرصریح، یادگیری اجتماعی و انجمن های فعالیت جستجو کرد. مدیریت دانش در دومین دوره، تأکیدداردکه درباره ی تغییرنظام مند سازمانی بحث میکند که فعالیت های مدیریت، سیستم­های ارزیابی، مشوّق ها، ابزارها و مدیریت محتوا را مبتنی بر همکاری و مشارکت اعضای سازمان توسعه و بهبود خواهد داد. این رویکرد بر مبنای این فرض از رویکرد اول تمیز داده می شود که: دانش نه تنها ایجاد می شود. در سال های اخیر، مدیریت دانش به خصوص در عرصهء کسب و کار، وارد مرحلهء جدیدی شده است و به دلیل ظهور مزّیت های جدید رقابتی برای سازمان ها، آن ها میبایست به شرایط جدیدی در ادارهء دانش توجه کنند تا بتوانند در محیط پیچیده و رقابت‌آمیز کنونی، گوی سبقت را از رقبا ربوده و خالق دانش و توزیع کنندهء آن باشند. بدین ترتیب، مسائل کلیدی مدیریت نوین‌ دانش را می توان به شرح ذیل طبقه بندی کرد. با در نظر گرفتن این سه دوره و رویکرد مختلف به مدیریت دانش، دانشگاه ها به عنوان‌ سازمان های کلیدی در خلق و تسهیم دانش، باید تلاش کنند تا خود را از محدوده های اولیهء بحث‌ مدیریت دانش رهایی داده، فعالانه به اتخاذ رویکرد سوم به سمت خلاّقیت مستمر، کشف، بهره برداری، توزیع، تسهیم و باز تولید دانش در ابعاد درونی و بیرونی بپردازند. ابزارآلات، الگوها و فرایندهای مورد نیاز برای دست یابی به این مهم در ادامهء مباحث ذکر خواهد شد(الوانی و همکاران، 1388). مراحل کلی مدیریت دانش را در شکل شماره 2-2 می توان مشاهده نمود.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک: با در نظر گرفتن نقش نوآوری و عملکرد