پایان نامه پایان نامه درباره تولید ملی/:شناسایی فرصت

 شناسایی فرصت

در سالیان اخیر و با گسترش تحقیقات کارآفرینی، شناسایی فرصت نیز به عنوان نقطه تمرکز کارآفرینی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. بی شک شناسایی فرصت بدون ارتباط یافتن با فرایند کارآفرینی آن را از قالب مورد نظر ما خارج میکند. به همین دلیل میتوانیم ارتباط غیرقابل گسست آن را با کارآفرینی در تعاریف انجام شده از شناسایی فرصت ببینیم. تأکید بر توجه به فرصت و شناسایی فرصت تا به آنجا پیش رفت که شناسایی فرصت را قلب کارآفرینی نامیدند. ( مقیمی، 2004، 89)

هولت[1] (2004) معتقد است که اهمیت کارآفرینی در توسعه اقتصادی کشورها و افزایش منابع، آن را به همراه کار، زمین و سرمایه تبدیل به یکی از چهار نهاده اصلی اقتصادی کرده است. این فرایند در محیطهای متفاوت و نظام های اقتصادی متفاوت توسط افرادی روی میدهد که فرصتهای اقتصادی برای ارزش آفرینی برای افراد و جامعه را در مییابند . (همان منبع)

به باور کرزنر، کارآفرینی شامل شناسایی فرصتهای بازار و ایجاد ترکیبی از منابع برای استفاده از آنها میشود (همان منبع)

کروگر[2] (1998) معتقد است ((قلب کارآفرینی تمایل به دیدن و استفاده از منابع فرصت است.  در دنیای شدیدأ در حال تغییر، سازمانها نیاز دارند که دائمأ فرصتهای جدید را فراتر از شرایط موجود خود شناسایی کنند. اگر  می خواهند زنده بمانند، پس ناچارند بطور استراتژیک بر شناسایی فرصتهای جدید تمرکز کنند.))

 

کانکا[3] (2003: 8 ) کارآفرینی را تلاشی می داند برای ایجاد ارزش از طریق تشخیص فرصتهای کسب و کار، پذیرفتن ریسک اجرای فرصت، و استفاده از مهارتهای ارتباطی و مدیریتی برای جذب مواد اولیه و منابع انسانی و مالی برای به ثمر رساندن آن پروژه.

 

هانسمارک [4](1998: 28) درباره ی ویژگی های کارآفرینان می گوید: هر جامعه و هر شرکت موفقی افراد کلیدی  به نام کارآفرین دارد که توانایی تشخیص فرصت و توانایی دستیابی منابع )اقتصادی، مالی و انسانی(  لازم را دارند که نیازهای جدید را برآورده سازند و نیازهای موجود را نیز بهتر برآورده سازند. (همان منبع)

 

 

استیونسون[5] و همکارانش معتقدند که شناسایی و انتخاب فرصتهای صحیح برای کسب و کار جدید از مهمترین توانایی یک کارآفرین موفق است . (آردیشویلی و همکاران، 2003)  وانکاتارامان[6](1997) دریافت که توسعه فرصت بخش مهمی از تحقیقات کارآفرینی را تشکیل داده است (همان منبع(.

 

مدل های بی شماری از شناسایی فرصت و یا توسعه آن در سالهای اخیر ارائه شده است با این حال علیرغم تمام تلاشهای صورت گرفته، هیچیک از مدلهایی که توسط پژوهشگران گوناگون ارائه شده، نتوانسته است درک جامعی از فرایند شناسایی فرصت ارائه دهد (آردیشویلی و همکاران،2003  (یکی از دلایل آن این است که هرکدام فقط به یک جنبه پرداخت هاند و از سایر جنبه ها باز مانده اند. این تمرکز بر یک جنبه سبب عمق مطالعه بر آن جنبه گشته است که در ازای آن غفلت از سایر عواملی صورت گرفته است که به همان اندازه مهم هستند. ولی این عمق به دست آمده به ما کمک میکند که با گستردهتر ساختن مرور خود از ادبیات شناسایی فرصت، پی به جنبه های بیشتری از آن ببریم.

[1] Holt

[2] Krueger

[3]Khanka

[4] Hanssemark

[5] Stevenson et al

[6] Vankataraman

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی)