پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها با تأکید …

موضوع:

بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی های گزارش گری مالی


برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:
1-1-مقدمه: 2
1-2تشریح و بیان مسئله 3
1-3- پرسشهای تحقیق: 7
1-4- اهداف پژوهش… 8
1-4-1- اهداف علمی تحقیق. 8
1-5- اهداف کاربردی تحقیق. 8
1-6- تبیین فرضیه های تحقیق. 9
1-7- روش تحقیق. 9
1-8- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 10
1-8-1- نمونه گیری و حجم نمونه 10
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 11
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 12
1-11- تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق. 13
1-12- ساختار کلی تحقیق. 14
1-13- خلاصه فصل. 15
فصل دوم 16
(ادبیات تحقیق) 16
1-2- مقدمه 17
2-2- اعلان سود و سودمندی محتوای اطلاعاتی آن : 20
3-2: مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 22
1-3-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 24
2-3-2-فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. 25
3-3-2- مبانی نظری تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار 28
4-3-2: عمق بازار: 31
5-3-2 عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34
6-3-2-نظریه بازار کارای سرمایه 39
7-3-2کارایی اطلاعاتی: 41
8-3-2کارایی تخصیصی: 42
9-3-2کارایی عملیاتی: 43
4-2- اقلام تعهدی: 44
1-4-2حسابداری تعهدی: 44
2-4-2 اقلام تعهدی : 46
3-4-2 اهمیت اقلام تعهدی : 47
4-4-2کیفیت اقلام تعهدی: 48
5-4-2 اقلام تعهدی اختیاری : 49
6-4-2اقلام تعهدی غیر اختیاری : 50
7-4-2- پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری: 50
8-4-2ارتباط اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی : 52
5-2 خطای پیش بینی سود: 53
1-5-2تاریخچه پیش بینی سود: 53
2-5-2- اهمیت پیش بینی سود: 55
3-5-2دقت پیش بینی سود شرکت ها: 56
4-5-2سود سهام پیش بینی شده 57
5-5-2 اهمیت سود سهام پیش بینی شده: 57
6-5-2دقت پیش بینی سود در عرضه اولیه سهام 59
7-5-2روش های پیش بینی سود 60
8-5-2 مدل باکس جنکینز. 61
9-5-2 مدل گام زدن تصادفی. 62
10-5-2خطای پیش بینی سود: 64
6-2-هزینه های غیرقابل پیش بینی در سود (غیرمترقبه ): 66
7-2پیشینه تحقیق : 70
فصل سوم 87
(روش شناسی تحقیق) 87
3-1- مقدمه 88
3-2- روش شناسی تحقیق. 89
3-3- فرضیه های تحقیق. 89
3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 91
3-5- نمونه گیری و حجم نمونه 91
3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 92
3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 93
3-8- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 96
3-8-1- دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (Spread): متغیر وابسته 96
3-8-2- عمق بازار ( depth market): متغیر وابسته 96
3-8-3- میزان اقلام تعهدی (Accruals): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.
3-8-4-خطای پیش بینی سود (EP): متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.
3-8-5- هزینه های غیرقابل پیش بینی متغیر مستقل. Error! Bookmark not defined.
3-8-6-حجم مبادلات سهام (VOL): متغیر کنترلی. 99
3-8-7- : قدر مطلق سود غیرمنتظره (Absolute_surp) متغیر کنترلی. 99
3-8-8- اندازه شرکت : (Size) متغیر کنترلی. 99
3-8-9- ریسک سیستماتیک سهام (Beta) متغیر کنترلی. 100
3-8-10- مالکیت نهادی (IO) متغیر کنترلی. 100
اهرم مالی متغیر کنترلی : (Lev) 101
3-10- روش آزمون فرضیه ها 102
3-10-1- آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف (k-s) 102
3-10-2- آزمون همبستگی. 103
3-10-3- ضریب همبستگی. 103
3-10-4- رگرسیون ساده خطی. 104
3-10-5- آزمون دوربین – واتسون (DW) 105
3-11- خلاصه ای از فصل. 106
4-2- توصیف متغیرهای تحقیق. 108
4-3- بررسی اعتبار الگوی رگرسیونی (فرض های اساسی رگرسیون) 110
4-4- بررسی نرمال بودن متغیر (های) وابسته 111
4-5- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 112
4-6- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 114
4-7- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 117
4-8- نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 120
4-9- نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 122
4-10- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم. 124
4-11- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات.. 127
5-1- مقدمه 130
5-2- خلاصه و تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 131
5-3- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 132
5-4- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم 133
5-5- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 134
5-6- تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم. 136
5-8- پیشنهادهای برآمده از تحقیق. 138
5-8-1- پیشنهادات کاربردی. 138
5-8-2- پیشنهادات پژوهشی. 139
5-9)- محدودیت های تحقیق. 139
منابع و مأخذ. 140
منابع فارسی : 140
منابع لاتین : 148
پیوست. خروجی نرم افزار 151
چکیده :
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی های گزارش گری مالی می باشد. در این تحقیق دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و عمق بازار به عنوان متغیر وابسته و اقلام تعهدی،هزینه های غیرقابل پیش بینی و خطای پیش بینی سود به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 113 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1386 تا 1390 می باشد. در این تحقیق با استفاده از معادلات رگرسیونی چند متغیره فرضیات مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در هنگام اعلام سود سالیانه با افزایش هزینه های غیرقابل پیش بینی دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد و تأثیری بر عمق بازار ندارد. همچنین افزایش اقلام تعهدی تأثیری بر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نداشته موجب بالا رفتن حجم مبادلات و افزایش عمق بازار می گرددو با افزایش خطای پیش بینی سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش یافته و ارتباط معناداری با عمق بازار ندارد .
مقدمه
اطلاعات مالی و گزارشگری سالیانه یک واحد انتفاعی، جزء اساسی ترین اطلاعاتی هستند که شالوده بسیاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاران و قضاوت های استفاده کنندگان را تشکیل می دهند.
یکی از کاربردهای بالقوه اطلاعات منتشره، کاهش شکاف انتظارات سرمایه گذاران، کاهش مزیت اطلاعاتی برخی سرمایه گذاران و در نتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی روی هزینه سرمایه شرکت است.
عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است قبل از اعلامیه سود میان دوره ای وجود داشته باشد، اما پس از اعلام سود عدم تقارن اطلاعاتی ضعیف تر می شود. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد عدم تقارن اطلاعاتی در اعلامیه های میان دوره ای گسترده تر از اعلامیه های سالانه می باشد. مطالعات انجام شده تأیید می کند که افشای سود به منظور کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه تأثیر قابل توجهی از برخی متغیرها مانند اقلام تعهدی، هزینه های غیرقابل پیش بینی و خطای پیش بینی سود می گیرد (جین فرانکویز و برتراند کوییری[1]، 2013).
در این تحقیق تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی  شرکتها با تأکید بر برخی از ویژگی های گزارشگری مالی در بازار بورس تهران بررسی می شود. در این فصل از تحقیق تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، هدف، فرضیه ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی تحقیق ارایه گردد.
تعداد صفحه : 185
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***