پایان نامه ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته …

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد  (M.A)

در رشته  حسابداری

 
عنوان :
ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام
در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
شمارهعنوانصفحه
….چکیده1
 
فصل اول :
1-1مقدمه3
1- 2بیان موضوع تحقیق5
1-3بیان مساله تحقیق6
1-4ضرورت تحقیق8
1-5اهداف تحقیق9
1-6هدف و علت انتخاب موضوع10
1-7سوالات تحقیق12
1-8فرضیه های تحقیق12
1-9تعریف عملیاتی واژه ها13
1- 10روش کلی تحقیق15
1-11ابزار گردآوری داده ها16
1-12قلمرو تحقیق16
 
 
ژ
فصل دوم :
2-1مقدمه20
2-2سیاست تقسیم سود20
2-3سود و رابطه آن با سیاست های تقسیم سود22
2-4عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شرکت ها24
2-5روش های تقسیم سود25
2-6محدودیت ها و عوامل کنترل کننده موثر بر سیاست تقسیم سود26
2-7معمای سود سهام27
2-8تئوری های حاکم بر تقسیم سود28
2-9نظریه سلسله مراتب اهرمی28
2-10تئوری هزینه نمایندگی و سیاست تقسیم سود29
2-11تحقیقات داخلی31
2-12تحقیقات خارجی55
 
فصل سوم :
 
3-1مقدمه63
3-2روش کلّی تحقیق64
3-3آمار توصیفی مورد استفاده65
3-4آمار استنباطی مورد استفاده65
3-5جامعه آماری تحقیق66
3-6حجم نمونه و کفایت آن67
 س 
3-7روش نمونه گیری تحقیق69
3-8روش گردآوری داده ها70
3-9ابزار پژوهش72
3-10روش های تجزیه و تحلیل داده ها72
3-11روش ها و ابزار – آماری72
3-12آمار توصیفی 73
3-13آمار استنباطی73
3-14آزمون های فروض کلاسیک رگرسیون74
3-14-1آزمون نرمالیتی توزیع داده ها74
3-14-2آزمون استقلال خطی متغیرها74
3-14-3آزمون استقلال خطی متغیرها (عدم وجودِ خود همبستگی میان متغیرهای مستقل)75
3-14-4آزمون نرمالیتی توزیع باقی مانده ها75
3-14-5آزمون ضریب تعیین76
3-15مدل پژوهش77
3-16نحوه اندازه گیری متغیرها78
3-17 رابطه بین متغیرها79
3-18 آزمون های مورد استفاده در تحقیق79
3-19 روش های رایانه ای80
 
فصل چهارم :
 
4-1)مقدمه82
 ش 
4-2توصیف نمونه های تحقیق83
4-3یافته های مربوط به تحقیق83
4-4ارزیابی فروض کلاسیک رگرسیون86
4-4-1آزمون نرمالیتی توزیع جملات خطا(باقیمانده ها)88
4-4-2آزمون همبستگی سریالی (خود همبستگی) –  کوواریانس94
4-4-3آزمون ناهمسانی واریانس جملات خطا (باقیمانده) ثبات واریانس97
4-4-4ضریب تعیین98
4-4-5استقلال خطی متغیرها99
4-4-6میانگین صفرِ جملات خطا  101
4-5آزمون ثبات ضرایب مدل رگرسیون101
4-6مدل ریاضی و رگرسیونی تحقیق102
4-6-1برآورد مدل رگرسیونی و مدل ریاضی103
4-6-2تحلیلِ مدلِ رگرسیون بر اساس پارامترها و علامت متغیرها در معادله105
4-6-3تحلیل واریانس و معناداری کل معادله رگرسیون106
4-7آزمون صحت فرم تابعی تحقیق108
4-8آزمون شناسایی همخطی و کاهش احتمال وجود همخطی بین متغیرها109
4-9جمع بندی112
 
فصل پنجم :
 
5-1مقدمه118
5-2خلاصه یافته های تحقیق118
 ص 
5-3ارزیابی فرضیه های تحقیق124
5-3-1تحلیل فرضیه فرعیِ اول تحقیق125
5-3-2تحلیل فرضیه فرعیِ دوم تحقیق126
5-3-3تحلیل فرضیه فرعیِ سوم تحقیق127
5-3-4تحلیل فرضیه اصلی تحقیق128
5-4تفسیر نتایج130
5-5پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی132
5-6محدودیت های موجود درفرایند تحقیق133
 
جداول تحقیق
شماره جدولعنوانصفحه
2- 1عوامل موثر بر خط مشی تقسیم سود در شرکت ها24
2-2محدودیت های حاکم بر سیاست تقسیم سود25
4-1صنایع مختلفِ نمونه های تحقیق83
4-2طبقه بندی متغیرهای تحقیق84
4-3طبقه بندی متغیر نوسان پذیری قیمت سهم85
4-4متغیر نوسان پذیری قیمت سهم86
4-5آزمون نرمالیتیِ توزیع متغیرها89
4-6کوواریانس بین متغیرهای توضیحی96
4- 7 آزمون ثبات واریانس(آزمون وایت)98
 ض 
4-8آزمون استقلال خطی متغیرهای توضیحی تحقیق99
4-9تحلیل و روابط رگرسیون تحقیق104
4- 10تحلیل معناداری مدل رگرسیون (واریانس)108
4- 11آزمون شناسایی همخطی بین متغیرهای توضیحی110
5- 1مدل رگرسیونی پژوهش به همراه پارامترها123
 
پیوست و نمودارهای تحقیق :
شماره عنوانصفحه
1- 1نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق8 
3-1چارچوب مفهومی مدل تحقیق79 
4-1میانگین متغیر نوسان پذیری قیمت سهم در بازه زمانی 5 ساله تحقیق85 
4-2نمودار نرمالیتی نوسانات قیمت سهام90 
4-3نمودار نرمالیتی سود تقسیمی91 
4-4نمودار نرمالیتی سود قبل از کسر مالیات و بهره به مجموع دارائیها92 
4- 5نمودار نرمالیتی مجموع بدهیها به مجموع دارائیها93 
4-6نمودار نرمالیتی انداز شرکت94 
4-7نمودار گرافیکی ارتباط متغیرهای تحقیق105 
….پیوست های پژوهش135 
….فهرست منابع مورد استفاده در پژوهش140 
….چکیده (لاتین)144 
 ط  

 
 
 
 
 
 
چکیده :
 
 
هدف از انجام این پژوهش ارزیابی تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. داده های مربوط به تحقیق حاضر از محل صورتهای مالی سالانه مربوط به 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های 1388 الی 1392 گردآوری و مورد استفاده قرار گرفته است. نوع داده های تحقیق در قالب داده های پانل دیتا مورد استفاده قرار گرفته است. متغیرهای تحقیق در قالب متغیرهای مستقل و متغیر وابسته طبقه بندی شده اند و به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی-استقرایی-همبستگی و به لحاظ طرح کلی تحقیق، گذشته نگر(پس رویدادی) می باشد. برای تکمیل فرایند پاسخ گویی به سوالات مطرح در تحقیق، از ضریب همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه بین متغیرها استفاده و همچنین از رگرسیون خطی مرکب جهت ارزیابی تاثیر تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحیقق ، سیاست تقسیم سود دارای تاثیری معنادار بر نوسان پذیری قیمت سهم بوده است. براساس یافته های تحقیق، میزان ضریب تعیین تعدیل شده در حد 97/43% بوده است به این معنا که از مجموع تغییراتِ متغیر وابسته ، میزان 97/43% آن تغییرات توسط متغیرهای مستقل توضیح داده می شود. متغیرهای گردآوری و استفاده شده در این تحقیق بواسطه مدل های مالی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. نوسان پذیری قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته و سیاست تقسیم سود و نسبت بدهی و اندازه شرکت در این تحقیق به عنوان متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از بکارگیری رگرسیون خطی ترکیبی برای یافتن تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، متغیر نسبت سود تقسیمی دارای ضریبی مثبت و متغیر نسبت سود قبل از کسر بهره ومالیات به مجموع دارائیها دارای ضریبی مثبت و نسبت بدهی به مجموع دارئیها دارای ضریبی منفی و متغیر اندازه شرکت دارای ضریبی مثبت بوده است. در نهایت بر اساس مراحل و فرایندهای مختلف و آزمون های آماری مختلف، تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهام در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، معنادار ارزیابی گردید.
 
کلید واژه ها : سیاست تقسیم سود ، نوسان پذیری قیمت سهام ، نسبت بدهی ، نسبت سود تقسیمی
 
 
 
 
 
 
فصل اول
 
 
کلیات تحقیق
 
 
 

 • مقدمه :

 
در ادبیات حسابداری به هر جا بنگریم ردپای استفاده کنندگان و هدفِ تامین نیازهای اطلاعاتیِ آنان به چشم می خورد. از میان اهداف متعددی که برای واحدهای تجاری می توان متصور شد، هدفِ حداکثر ساختن ثروت در صدرِ اهداف قرار داشته که تحقق این هدف را نمی توان بی ارتباط با سود و سیاست تقسیم سود و تغییرات و نوسانات قیمت[1] دانست و به همین جهت این موضوع مورد توجه مدیریت، سهامداران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات صورتهای (ذینفعان[2]) بوده و هست. نحوه و شکل برخورد با سود در واحدهای تجاری را می توان در قالب سیاست تقسیم سود و تغییرات قیمت سهم در بازار را در قالب نوسانات قیمت سهم تعریف نمود که معلول عوامل بسیاری از جمله سطح نقدینگی، محدودیت های قانونی، سیاست های مدیریت، نوع صنعت (به لحاظ کاربر و یا سرمایه بر بودن)، نوع مالکیت در شرکتها، سلایق ، ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران، اندازه، چرخه عمر و سطح ریسک شرکت، سیاست های توسعه ای شرکت و همچنین برخی عوامل در سطح کلان … میباشد. همچنین می توان از تاثیراتِ سیاست تقسیم سود شرکتها (در کوتاه مدت)، به تاثیر آن بر قیمت سهام و نوسانات قیمت سهم و در نتیجه بر صف خرید و فروش سهم اشاره نمود. به لحاظ تئوریک بین سیاست تقسیم سود شرکت ها و جریان های نقدینگی در آنها یک رابطه ی دو سویه وجود دارد. شرکت ها جهت مدیریت جریان عملیات خود نیاز به نقدینگی داشته و این نیاز را به طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق سهامداران و یا از طریق سایر اعتبار دهندگان(اهرم) مرتفع می سازند وبه تعریفی دست به طراحی ساختار سرمایه می زنند لذا می توان نقدینگی را نیز از عوامل تاثیرگذار در فرایند عملیات شرکت ها و کاهش هزینه های نمایندگی (از دیدگاه سهامداران) دانست، نتایج تحقیقاتی از این قبیل می تواند به ذینفعانِ اطلاعات و مدیران، در بهبود فرایند تصمیم گیریشان کمک نموده و به سلایق مختلف در بین سهامداران/ ذینفعان (به لحاظ افق سرمایه گذاری، ریسک پذیری،)، نیز پاسخ دهد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینی های خود و در جهت کاهش تضاد منافع، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد. نقدینگی شرکت ها از اولین ملاحظات تصمیمات تقسیم سود سهام است. از آنجا که سود سهام مبین یک جریان خروجی است هرچه موقعیت نقدی و نقدینگی کلی شرکت بهتر باشد توانایی آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.
بر اساس ادبیات موجود در خصوص سود حسابداری از جمله تحقیقات بال و براون[3] در سال 1968 می توان آن را در ارتباط با نوسانات قیمت سهم دانست چرا که نوسانات قیمت سهم نماینده ای برای ریسک جریانات نقدی بوده و بر قیمت تاثیرگذار خواهد بود. شرکتی که سودآور و در حال توسعه است ممکن است نفدینگی نداشته باشد چون وجوه نقد خودرا در دارایی های ثابت و دارایی های بلندمدت بکار می برد. چون مدیریت این قبیل شرکت ها نقدینگی کمی بعنوان مانده احتیاطی بمنظور برخورد با عدم اطمینان بکار می برند درنتیجه تمایلی به از بین بردن این موقعیت با پرداخت سود سهامِ زیاد ندارند. نقدینگی شرکت به شدت تحت تاثیر تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی قراردارد. تصمیمات سرمایه گذاری آهنگ رشد و توسعه دارایی های شرکت و نیاز به وجوه نقد را تضمین می کند و تصمیمات تامین مالی راه هایی را که شرکت برای تامین وجوه در پیش دارد نشان می دهد. موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در مقابل عدم اطمینان نیست. چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدتی کوتاه را داشته باشد انعطاف پذیری لازم را خواهد داشت. این توانایی ممکن است به شکل اعتبار بانکی، اخذوام از بانک و یا تمایل غیر رسمی موسسات مالی در تمدید شرایط اعتباری باشد. بعلاوه ممکن است که توانایی وام گیری به شکل تواناییِ شرکت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد. هرچه شرکت بزرگتر و سازمان یافته تر باشد دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه خواهد داشت و هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آنان در پرداخت سود سهام نیز بیشتر خواهد بود و این پرداخت های سود بر قیمت موثر بوده و موجب نوسانات سود خواهد شد.
 
1-2- بیان موضوع تحقیق :
 
بطور کلی موضوع تحقیق حاضر، ارزیابی تاثیر بین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهم می باشد. بر اساس مبانی نظری تحقیق، برای پژوهشگر رابطه ای مستقیم مابین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهم در بازار متصور می باشد که از جمله این مبانی تئوریک می توان به نتایج ارزنده و تاریخیِ تحقیق بال و براون در سال 1968 اشاره نمود. البته در این خصوص بایستی یادآوری نمود که روابطی که در مبانی نظری و تئوریک طرح شده و عنوان می گردند الزاما در واقعیت تحقق نخواهد یافت و چه بسا در دنیای واقعیت روابط به شکلی مخالف با مبانی نظری و تئوریک مشاهده شود. بخشی از این تفاوتِ مبانی نظری با واقعیت های اقتصاد را می توان در مباحث مهم و اساسیِ “مالی رفتاری[4]” جستجو نمود. چرا که مبانی نظری و تئوریک بر اساس اصولی، بعضا آرمانی و ایده ال شکل گرفته اند در حالی که در دنیای واقعیت، اگر نگوییم تمام آن روابط، بخشی از آنها قابل تعریف نبوده و تحقق نخواهند یافت. لذا در این تحقیق با در نظر گرفتن مبانی نظری و سایر تحقیقات، به دنبال آزمون رفتار سرمایه گذاران و بازار سرمایه در جامعه آماری مربوطه هستیم. تحقیق حاضر در خصوص برخی متغیرها مشابه با تحقیقات داخل و خارج بوده اما در رابطه با نحوه محاسبه و اندازه گیری متغیرها تفاوت هایی را داراست. برای نمونه در تحقیق ستایش و کاظم نژاد (1389) از نسبت سود نقدی تقسیم شده به سود ناشی از فعالیتهای عادی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود و در تحقیق رضوانی راز و همکاران (1389) از سود نقدی سال جاری _ سود سهام نقدی سال قبل )/ قیمت هر سهم در ابتدای سال جاری و در تحقیق اسدی و همکاران(1390) نسبت پرداخت سود تقسیمی(سود تقسیمی هر سهم  به سود هر سهم) و در تحقیق فخاری و همکاران (1390) از سود تقسیمی به قیمت پایان سال سهام در تحیقق قسان الطالب (2012) از سود تقسیمی بین سهامداران که علاوه برسود خالص به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود استفاده شده است. ولی در تحقیق حاضر از نسبت سود تقسیمی به سودخالص به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست تقسیم سود استفاده شده است. در خصوص متغیر نشان دهنده اهرم مالی در تحقیق کریمی و همکاران(1389) از  ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل دارایی ها و  در تحقیق خدامی پوروهمکاران (1390) از جمع بدهی های کوتاه و بلند مدت تقسیم بر جمع دارایی و در تحقیق اسدی و همکاران (1390) از کل بدهیها تقسیم بر کل داراییها و در تحقیق فخاری و همکاران از نسبت کل بدهی های بلندمدت به کل دارائیها و در تحقیق قسان الطالب (2012) از نسبت بدهی های به حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. در تحقیق حاضر از مدل ارائه شده “پینچزو کِینی”جهت محاسبه نوسان پذیری قیمت سهام استفاده شده است که مبتنی بر متوسط تغییرات قیمت سهام طی دوره های مختلف می باشد لذا تحقیق حاضر از جهت فضای اقتصادی مربوط به قلمرو زمانی و نحوه اندازه گیری متغیر نوسان پذیری قیمت سهم، نو بوده و می تواند نتایجی مفید و موثر را ارائه نماید.
1-3- تبیین مساله تحقیق :
 
افرادی که وارد فضای بازار و سرمایه گذاری می شوند با فرض این موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرند که افرادی هستند ریسگ گریز و همچنین افرادی هستند که بر اساس منطق و مدل اقتصادی تصمیم گیری می نمایند. تصمیم گیری در فضای سرشار از ابهام و تغییرات نیازمند دسترسی به اطلاعاتی است که بتوان بر اساس آنها ریسک های سرمایه گذاری را کاهش داده و حداقل به بازدهی معادل نرخ بازده مورد انتظار دست یافت. دغدغه سهامداران (از میان اهداف متعددی که برای واحدهای تجاری می توان متصور شد) احتمالا” سودآوری شرکت ها در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت است و لذا این موضوع مورد توجه مدیریت و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات صورتهای (ذینفعان[5]) می باشد. سودآوری می تواند ابعاد گسترده ای از تصمیمات سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل را تحت تاثیر قرارداده و همچنین افق سرمایه گذاری آنها را تغییر دهد. در تحقیق حاضر به دنبال ارائه اطلاعاتی در خصوص رابطه بین سیاست تقسیم سود با نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکت ها می باشیم. از مباحث مهمی که تئوری نمایندگی، تضاد منافع و هزینه های نمایندگی را تحت تاثیر قرار می دهد، سودآوری شرکتهاست، همچنین از موضوعات بسیار مهم از دیدگاه مدیریت و سهامداران در خصوص سودآوری واحدهای تجاری، میزان و شکل تقسیم سود شرکت ها می باشد. نحوه و شکل برخورد با سود در واحدهای تجاری را می توان در قالب سیاست تقسیم سود تعریف نمود که معلول عوامل بسیاری از جمله سطح نقدینگی، سیاست های مدیریت، نوع صنعت (به لحاظ کاربر و یا سرمایه بر بودن)، سلایق و ریسک پذیری سهامداران، اندازه وریسک شرکت و … میباشد. به لحاظ تئوریک بین سیاست تقسیم سودِ شرکتها و جریان های نقدینگی در آنها یک رابطه ی دو سویه وجود دارد. شرکتها جهت مدیریت جریان عملیات خود نیاز به نقدینگی داشته و این نیاز را به طرق مختلف از جمله تامین مالی از طریق سهامداران و یا از طریق سایر اعتبار دهندگان(اهرم) مرتفع می سازند. مدیران و ذینفعان اطلاعات، با دسترسی به نتایج تحقیقاتی از این قبیل، فرایند تصمیم گیری شان تسهیل شده، سلایق مختلف در بین سهامداران/ ذینفعان، نیز پاسخ داده خواهد شد و اینکه مدیران نیز در برآورد و پیش بینیهای خود، میزان و شدت این رابطه را مد نظر قرار خواهند داد. در تحقیقات انجام شده در خصوص سیاست تقسیم سود، اثر تورم و نوسانات اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق برآنیم تا اثر رابطه بین سیاست تقسیم سود و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد ارزیابی قرار دهیم. به لحاظ تئوریک می توان بین سیاست تقسیم سود و نوسانات قیمت سهام رابطه برقرار نمود ولی آنچه مهم است این که آیا در واقعیتِ موضوع نیز می توان این رابطه را برقرار نمود. این موضوع ابهامی است که بایستی براساس داده های گردآوری شده و آزمون های تحقیق به آن پاسخ داد. برای تبیین مساله تحقیق بر اساس یک مدل گرافیکی می توان آنرا به صورت زیر ارائه نمود :
 

نمودار 1-1 : نمای گرافیکی روابط بین متغیرهای تحقیق

 
1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق :
در مقایسه با تحقیقات قبلی، تحقیق حاضر از نوآوری هایی در خصوص تفاوت در نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق و همچنین تفاوت در فضای اقتصادی تحقیق به لحاظ اعمال تغییراتی در فضای اقتصاد بواسطه اجرای قانون هدفنمدی یارانه ها و رشد لجام گسیخته سطح عمومی قیمت ها برخوردار است. از جمله مشکلاتی که می توان به واسطه تحقیق حاضر به آن پاسخ داد می توان به فضای متغیر و متشنج اقتصاد و بورس ایران اشاره نمود که این موضوع موجب سردرگمی سرمایه گذاران و بازار بورس گردیده است لذا ارتباط بین سیاست تقسیم سود در شرکت ها با نوسان پذیری قیمت سهام می تواند به سرمایه گذاران در مدل های تصمیم گیری شان به لحاظ افق سرمایه گذاری و پرتفوی سهام کمک نماید. در خصوص حمایت کننده ها از تحقیق حاضر بایستی گفت که هیچ شرکت یا سازمانی حاضر به حمایت مالی و معنوی از آن نگردیده است.سرمایه گذاری در سهام شرکتها را می توان از جمله زیرساخت های اساسی اقتصاد در کشورها دانست و سرمایه گذاران را بازیگران اصلی این مقوله دانست و همچنین مقوله سیاست تقسیم سود و تغیرات قیمت سهام از جمله مسائل مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. البته تحقیق و نتیجه گیری در خصوص مسائل مطرح در علوم انسانی (همچون علم حسابداری) به لحاظ دخالت متغیرهای متعدد و بعضا” غیر قابل کنترل در این حوزه، اغلب بطور قطعی امکان پذیر نبوده.به  با توجه به موارد بالا می توان گفت که نتایج تحقیق حاضر در کنار سایر تحیقات انجام شده در حوزه حسابداری و مالی، در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کنندگان و همچنین در تصمیم گیری های مدیران اثرگذار می باشد . البه تحقیقاتی مشابه با تحقیق حاضر در سایر کشورها نیز انجام شده است که مقایسه نتایج آن تحقیقات با تحقیق حاضر می تواند در درک فضای اقتصادی کشورمان راهگشا باشد.
 
1-5- اهداف تحقیق :
تحقیقاتی که در حوزه علوم مالی و انسانی انجام می گیرد دارای اهداف مختلفی هستند. اهداف در حوزه علوم مالی را به دلیل تاثیرگذاری متغیرهای مختلف می توان به دو گروه اهداف اصلی و اهداف فرعی قابل طبقه بندی طبقه بندی نمود. در خصوص تحقیق حاضر اهدافی به شرح زیر متصور می باشد :
هدف اصلی :
بر اساس مبانی نظری و موضوع تحقیق و با توحه به اینکه در تحقیق حاضر از متغیر نوسان پذیری قیمت سهم به عنوان متغیر وابسته و از متغیر سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر مستقل استفاده شده لذا اهداف تحقیق حاضر، متناظر با روابط بین این متغیرها تعریف می شود.

 • تعیین تاثیر سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهام ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف فرعی :
با توجه به اینکه در کنار متغیر تقسیم سود برخی دیگر از متغیرها نیز بر نوسان پذیری قیمت سهم تاثیرگذار می باشند لذا در کنار هدف اصلی تحقیق، می توان تعدادی اهداف فرعی را نیز تعریف و مورد ارزیابی و آزمون قرار داد. اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد :

 1. تعیین تاثیر اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 2. تعیین تاثیر اندازه شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 3. تعیین تاثیر “نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها” بر نوسان پذیری قیمت سهام در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 
1- 6- هدف و علت انتخاب موضوع
وسعت و عمق بازار سرمایه در ایران در حال گسترش بوده و هر روز شاهد آن هستیم که نقش آن در فضای اقتصاد بیشتر و بیشتر می شود. البته در خصوص کارایی بازار بحث های بسیاری قابل طرح می باشد که با تحقیقات مختلف می توان پاسخ این ابهامات را ارائه نمود. تحقیقات در حوزه علوم انسانی را می توان بر اساس اهداف مختلف و از دیدگاه های متفاوت طبقه بندی نمود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی- توسعه ای قرار داشته و با توجه به اهمیت موضوعِ سود و سیاست تقسیم سود در شرکت ها، انتظارات و نیازهای فزاینده اطلاعاتی سرمایه گذاران و مدیریت، می توان اهداف کاربردی به شرح زیر را برای گروه های زیر متصور شد :
 

 • سرمایه گذاران : اطلاعات در دنیای پیچیده کنونی و در کشاکش جهانی شدن اقتصاد و فضای رقابتی شدید ، نقش مهمی را ایفاء می کند لذا در فضای کنونی سرمایه گذاران می توانند از اطلاعاتِ تحقیقاتی از این قبیل در تصمیم گیری ها بهره برداری مناسب نموده و بازار را به سوی سطوح بالاتر کارایی به پیش برد.

 

 • تحلیگران مالی در بازارهای سرمایه : اطلاعات به عنوان ابزارِ در دستِ تحلیگران همواره از ارزش بالایی برخوردار بوده و هست لذا تحلیگران مالی می توانند از یافته های این تحقیق به عنوان داده های تحلیل، در بررسی و ارزیابی وضعیت عملکرد جاری و آتی شرکت ها بهره برداری نموده و یافته های خود را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند

 

 • سازمان بورس اوراق بهادار : سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نهادی فعال در عرصه بازارسرمایه و اقتصاد کشور و سیستمی در جهت ارتقاء کارایی بازار و هدایت جریان های نقدینگیِ اقتصاد در حوزه های مختلف، نقش قابل ملاحظه ای درتحقق کارکرد های بخش مالی اقتصاد داشته لذا می توان از نتایج این تحقیق در این سازمان استفاده نموده و اقتصاد را به سوی سلامت و کارایی بیشتر سوق داد.

 

 • محققین و دانشجویان : محققین و دانشجویان بعنوان سرمایه های علمی می توانند در مطالعات خود در حوزه اقتصاد، بازار پول و سرمایه، کارایی بازار سرمایه ، اقتصادِ خُرد و… از یافته های این تحقیق استفاده نموده و گامی در جهت پیشبرد اهدافِ عالی نظام آموزشیِ کشور برداشته و دانسته های خود را در میدان کار و تولید به منصه ظهور برسانند.

1-  7 –  سوالات تحقیق :
سوال اصلی تحقیق :
بر اساس مبانی نظری و همچنین اهداف تحقیق می توان سوال اصلی تحقیق را به شرح زیر ارائه نمود :

 1. سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟

 
سوالات فرعی تحقیق :

 1. اهرم مالی شرکت ها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
 2. اندازه شرکتها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟
 3. نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها برنوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیری دارد ؟

 
1-8- فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی :

 • سیاست تقسیم سود بر نوسان پذیری قیمت سهم در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد

 
فرضیه های فرعی :

 • اهرم مالی شرکت ها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
 • اندازه شرکتها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد
 • نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها بر نوسان پذیری قیمت سهام شرکت ها در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیری معنادار دارد

1-9- تعاریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات :
در تحقیقات حوزه علوم مالی و حسابداری تعاریف متغیرها که بر آن اساس، اندازه گیری متغیرها انجام می گردد گاها متفاوت از تعاریف تئوریک این متغیرها خواهد بود به این معنا که در برخی موارد به دلیل عدم دسترسی به اطلاعاتی جهت اندازه گیری این متغیرها، از سلف این تعاریف برای ارزیابی متغیرها استفاده خواهد شد. در این بخش به تعریفِ عملیاتی متغیرها و اصطلاحاتِ تحقیق خواهیم پرداخت :
نوسان پذیری قیمت سهم[6] :
متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچزو کِینی” (1971) محاسبه میگردد. البته لازم به ذکر است که در برخی تحقیقات نیز از انحراف استاندارد متغیر فوق به عنوان شاخص نوسان پذیری استفاده شده است. متغیر مورد نظر از طریق مدل “پینچز و کِینی”  به شرح زیر محاسبه می گردد.
نسبت سود تقسیمی[7] :
 
از نسبت سود تقسیمی به عنوان متغیری برای بیان سیاست تقسیم سود استفاده می شود. در محاسبه نسبت سود تقسیمی از نسبت میزان سود تقسیمی (به مجموع سود) استفاده می شود.
نسبت بدهی (اهرمی) :
در محاسبه نسبت بدهی (اهرمی) از نسبت مربوط به بدهی ها بر مجموع دارائی ها استفاده می شود که در واقع می توان آن را نمادی از تامین مالی و میزان ریسک شرکت قلمداد نمود.
نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات به مجموع دارائیها :
در محاسبه متغیر مذکور از رابطه زیر استفاده شده است. در واقع متغیر مورد نظر را می توان نمادی از نسبت سود آوری دارائیهای سازمان و یا نماد سودآوری سرمایه گذاری دانست.
اندازه شرکت :
در تحقیقات مالی از معیارهای مختلفی از جمله لگاریتم مجموع دارایی های شرکت، مجموع دارائیهای شرکت، مجموع فروش و یا ارزش بازار شرکت جهت معرفی شاخص اندازه شرکت ها استفاده می شود. در این تحقیق از لگاریتم مجموع دارائیهای شرکتها به عنوان شاخصی برای اندازه شرکت استفاده می شود.
بر اساس مبانی نظری تحقیق می توان روابطی به شرح مدل ریاضی زیر را برای متغیرها متصور بود :
y = α + βx1 + βx2 + βx3 + βx4 +
پارامترهایβ4 و β3 و β2 و β1 ، پارامترهای یک تابع رگرسیون خطی چند متغیره (مرکب) هستند که بر اساس مبانی نظری و تئوریک و تحقیقات انجام شده در خصوص روابط بین متغیرها و مدل رفتاری آنها (مبتنی بر رفتار متغیرها) برآورد می گردند و ابزاری برای پیش بینی رفتار های آتی خواهند بود. فرض محقق در این خصوص مبتنی بر وجود رفتار و رابطه خطی بین متغیرهاست.
 
 
PV = F (POR , SIZE , D/TA , EBIT/TA)
 
1-10- روش کلی تحقیق :
در حوزه علوم مالی تحقیقات به روش های مختلفی انجام خواهد شد چرا که تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی- توسعه ای ، به لحاظ روش استنتاج، از نوعِ  توصیفی- استقرایی(تحلیل آماری) و به لحاظ طرح کلی تحقیق، پس رویدادی(گذشته نگر/ علّی پس از وقوع[8]) می باشد.
روش گردآوری داده های تحقیق حاضر به شرح زیر میباشد :

 • انجام مطالعات کتابخانه ای جهت تدوین ادبیات تحقیق (مطالعه کتب و مجلات و مقالات تخصصی در حوزه حسابداری و مدیریت مالی
 • انجام کاوش های اینترنتی جهت تکمیل ادبیات و مبانی نظری تحقیق حاضر
 • مطالعه اسناد و مدارک جهت گردآوری اطلاعات عملکردی شرکت های جامعه آماری تحقیق از جمله مطالعه صورتهای مالی و اطلاعات عملکردی

با توجه به ماهیت تحقیق حاضر، محقق بر آن است که در وهله اول دست به مطالعه مبانی نظری و تئوریک مرتبط با موضوع تحقیق زده تا در خصوص مبانی نظری و روابط تعریف و آزمون شده بین متغیرها اطلاعاتی را به دست آورد
 
1-11- ابزار گردآوری داده ها :
در تحقیقات مختلف بر اساس ماهیت تحقیق و ماهیت داده ها و سایر موارد، از ابزارهای مختلفی استفاده می شود که هر یک از ابزارهای مورد استفاده در زمینه های خاصی دارای قابلیت و توانمندی هستند. در این تحقیق نیز بر اساس ماهیت داده ها، محیط انجام تحقیق و گردآوری داده ها و سایر عوامل از ابزارهایی به شرح زیر برای گردآوری داده های استفاده می شود :

 • ابزار فیش جهت گردآوری اطلاعات ادبیات تحقیق از محل اسناد و مدارک شرکتها، کتب و مقالات و مجلات و …
 • نرم افزارهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران که حاوی اطلاعات صورتهای مالی شرکتها است استخراج می گردد

بر مبنای اطلاعات گرد آوری شده از طریق تحلیل داده ها، صحت و سقم فرضیات تحقیق ، آزمون و نتایج حاصله، به جامعه آماری مورد نظر تعمیم داده خواهد شد.
[1]  – Stock Price Volatility
[2] – Stakeholder
[3]  – Ball & Brown
[4]  – Behavioral Financial
[5]  – Stakeholder
[6]  – Stock Price Volatility ( V)
[7]  – Payout Ratio (POR)
[8] Expostfacto
تعداد صفحه :154
قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]