فایل پایان نامه : مفهوم عملکرد شغلی:/پایان نامه درباره هوش سازمانی

عملکرد شغلی عبارت است از کارایی و اثربخشی در وظایف محوله. در این تعریف کارایی به معنای نسبت بازده به دست آمده به منابع به کار رفته می باشد و اثربخشی عبارت است از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده. (سیستانی ، 1380) (حجازی و شمس ، 1384 : 32)

عملکرد شغلی کارایی است که هر شخص در شغل خود  بر اساس  وظایف محوله اش کسب میکند که نشان دهنده تلاش و موفقیت آن فرد در انجام امور می باشد همچنین می تواند به عنوان مهارتهایی تعریف شود که افراد در انجام وظایف و امور شغلی خود از آن استفاده می کنند. (Rezaei Dizgah et al ,2012 :1736)

عملکرد شغلی حاصل یا نتیجه فرایند یا تحقق اهداف می باشند ، فرایند بدین معنی است که انجام هر کاری و مراحلی می بایست انجام گیرد تا ان کار انجام پذیرد و تحقق اهداف بدین معنی است که با رعایت مراحل کاری ، آن هدف تحقق می یابد. (خلخالی ، 1389: 47)

عملکرد شغلی بعنوان رفتار یا عملی که با اهداف سازمانی در ارتباط است ، تعریف می شود ومی تواند مقیاسی برای سطوح مختلف مهارت و شایستگی در جهت رسیدن به اهداف باشد ،که از طریق انجام فعالیت های خاص و ویژه ای صورت می گیرد.  (Thompson et al , 2012: 32)

عملکرد شغلی همان بازده افراد طبق وظایف قانونی تعریف شده است و عبارت است از پیامد فعالیت های نیروی انسانی در خصوص انجام وظایفی که به او واگذار می شود و میزان تلاش و حدود موفقیت کارمند در اجرای وظایف شغلی و تکالیف رفتاری مورد انتظار را بیان می کند .(حجازی و شمس ، 1384 : 32)

عملکرد شغلی به نتیجه یا حاصل  فعالیت های یک فرد  در یک دوره زمانی مشخص، اشاره دارد ، و مستقیما با موفقیت و بهره وری سازمانی در ارتباط است. (shahzad et al , 2011: 1226)

عملکرد شغلی رسیدن به کارایی و اثربخشی در شغل و نشان دهنده ی سطوحی از رضایتمندی حاصل از آن می باشد. (Rezaei Dizgah et al ,2012 :1735)

عملکرد می تواند معانی زیادی داشته باشد از نظر کارایی مقایسه ستانده ها در برابر داده ها را گویند اصطلاح دیگری که در ارتباط با عملکرد استفاده می شود اثربخشی است که برای اشاره به میزان موفقیت هدفها (نه هر هدفی ، بلکه هدف های مطلوب) به کار می رود مفهوم دیگر مرتبط با عملکرد بهره وری ، مستلزم این است که به مسئله کارایی و اثربخشی به طور همزمان توجه شود. (احمدی و همکاران ،1390: 26)

عملکرد شغلی به این معنا است که چیزی که باید انجام شود یا یه دست آید مهم است و باید به طور عینی اندازه گیری شود و یا به عبارتی ارزیابی شود و آنچه ارزیابی می شود و مورد تقدیر قرار می گیرد رفتار است نه صفات ، بنابراین انجام دادن مهم تر از بودن است. ( اسدی شوکی ، 1389: 34)

عملکرد شغلی همکاری مستقیم یا غیر مستقیم افراد در جهت رسیدن به اهداف سازمانی می باشد. (Indradevi , 2012:39)

عملکرد شغلی عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود نشان می دهند که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هم نتیجه کار را یکجا در بر دارد .(کریمی ، 1388 : 30)

نقطه مشترک تمام تعاریف در مورد عملکرد شغلی نحوه انجام وظایف و مسئولیت های محوله است. در واقع به مجموع رفتارهایی که در ارتباط با شغل ، افراد از خود نشان می دهند یا به عبارتی میزان محصول و بازدهی است که به موجب اشتغال فرد در شغلش(اهم از خدماتی ، آموزشی و تولیدی) حاصل می شود. طبیعت عملکرد شغلی در یک سازمان به نیازمندی های شغل ، اهداف و ماموریت های سازمان و باورهای موجود سازمان نسبت به رفتارهای پراهمیت وابسته است. ( حجازی و شمس ، 1384 : 32)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی رابطه بین ابعاد هوش سازمانی و عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان