دانلود پایان نامه ارشد : درجات قتل در قانون جزای نمونه؛پایان نامه جرم قتل در حقوق ایران

درجات قتل در قانون جزای نمونه

در آمریکا علاوه بر قانون جزای نمونه  و قانون جزای فدرال ، هر یک از ایالات متحده آمریکا نیز دارای مجموعه قوانین مستقلی می باشند. ، قانون جزای نمونه آمریکا از مهمترین قوانین این کشور است که رعایت آن برای ایالتها الزامی است.،مطابق ماده 1-210 قانون جزای نمونه ، قتل در آمریکا از عنصر روانی ،به سه نوع زیر تقسیم می شود:

  • قتل عمدی توام با سبق تصمیم:

در بند 2 بخش 210 قانون جزای نمونه آمده است که یکی از موارد زیذل قتل عمدی با سبق تصمیم خواهد بود.این قتل ها در زمره قتل های درجه 1 محسوب می شوند:

1-هرگاه قتل از روی عمد و آگاهی واقع شود.

2-هرگاه قتل از روی نهایت بی احتیاطی و در شرایطی که نماینگر نهایت بی تفاوتی نسبت به ارزش حیات و جان بشری واقع شود چنین بی پروایی و بی تفاوتی در صورتی محقق می شود که فاعل به تنهایی یا به کمک دیگری در مرحله شروع یا در حین ارتکاب  و یا در حال ارتکاب و یا در حال فرار از صحنه جرم جنایتی دیگر مانند سرقت ، زنای به عنف ، حریق عمدی ، ادم ربایی و… مرتکب قتلی شود : چنین جرمی قتل توام با سبق تصمیم محسوب می شود.

  • قتل بدون سبق تصمیم

در بند 3 بخش 210 قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده و در زمره جرایم جنایی درجه دوم است. ، این نوع قتل در یکی از موارد زیر تحققق می یابد.

1-قتلی که از روی سهل انگاری و بی تفاوتی باشد.

2-قتلی که با تصمیم قبلی ولی تحت فشار روحی و ناراحتی فاحشی است که توجیه موجه و منطقی دارد،ضابطه حقوقی پذیرش چنین عذری از دیدگاه انسانی که تحت تاثیر همان شرایط و احوالی که فاعل در آن قرار گرفته توصیف می شود:این نوع قتل در واقع قتل عمدی است و لیکن بخاطر اوضاع و احوال خاصی از قبیل تحریک شدید ، قتل ارتکابی از حالت قتل عمدی توام با سبق تصمیم به قتل بدون سبق تصمیم تغییر می یابد.

  • قتل غیر عمدی (توام با بی احتیاطی)

جرم قتل غیر عمدی در بند چهارم بخش 210 قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده زمره جرایم جنایی درجه سوم است و زمانی محقق می شود که فاعل از روی غفلت با مسامحه مرتکب قتل شود.

درجات در قوانین جزایی فدرال

در مواد 1111 و 1112  از قوانین جزایی فدرال قتل بر مبنای عنصر روانی به شرح ذیل پیش بینی شده است :

الف-قتل عمدی توام با سبق تصمیم.

1-قتل عمدی توام با سبق تصمیم

1-قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه اول در موارد زیر واقع می شود:

قتلی که از طریق سم دادن یا کمین کردن و یا هر نوع قتل ارادی که با نقشه قبلی واقع شود.قتلی که در حین وقوع یا در مرحله شروع به ارتکاب یکی از جرایم جنایی زیر واقع شود فرار از زندان ، آدم ربایی ، خیانت به کشور ، جاسوسی ، خرابکاری ، رابطه جنسی  نامشروع  توام با عنف ، حریق عمدی ،سرقت شبانه و سرقت  مسلحانه

قتلی که توام به نقشه مجرمانه قبلی است و علاوه بر شخص مورد نظر ،شخص ثالثی نیز کشته می شود .مجازات قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه اول اعدام یا حبس ابد خواهد بود.

 

 

2- قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه دوم

ماده1111 قانون جزای فدرال آمریکا در مورد این دسته قتل ها  می گوید : هر نوع قتلی که از موارد قتل عمدی توام با اندیشه قبلی درجه اول نباشد ، قتل عمدی توام با سبق تصمیم  درجه دوم خواهد بود. ، مجازات  این دسته از قتلها زندان تا حبس ابد   می باشد.

ب- قتل بدون سبق تصمیم .

برابر ماده 1112 قانون جزای فدرال آمریکا ، این نوع از قتل عبارت است از : کشتن غیر قانونی انسان زنده ، بدون سوءنیت  قبلی ، این نوع از قتل  نیز خود به دو نوع مشاهده می شود :

1-قتل بدون سبق تصمیم ارادی

این قتل شامل موارد زیر می شود و کیفر آنها جزای نقدی یا حبس کمتر از 10 سال یا هر دو خواهد بود : 1-1- قتل در هنگام نزاع

1-2- قتل در حالت های تحت تاثیر هیجانات آنی

2- قتل بدون سبق تصمیم  غیر ارادی (قتل غیر عمدی)

مطابق ماده 1112 قانون جزای فدرال در موارد زیر قتل غیر عمدی بوده و فرد محکوم به جزای نقدی یا حبس تا 6 سال یا هردو خواهد بود :

2-1- قتل در حین ارتکاب عمل مجرمانه غیر جنایی

2-2- قتل در حین انجام کار غیر قانونی توام با روش غیر قانونی

3-2-قتل در حین کار قانونی توام با بی احتیاطی

علاوه بر قوانین جزایی نمونه و فدرال ، قوانین جزایی ایالتی نیز وجود دارد که معمولا این قوانین ایالت قابلیت اجرایی دارد. از آنجا که به تعداد ایالات مقررات جزایی مستقل و باالتبع فراوانی وجود همه آنها اجتناب می شود. فقط نکته حائز اهمیت در اینجا که به مباحث درجه بندی مربوط است در بسیاری از ایالتهای آمریکا ،قتل چه در شکل عمدی و چه در غیر عمدی از حیث شدت وضعیت دلایل عینی و موضوعی به درجات متعددی تقسیم شده اند.[1]

 

[1] – غلامی، حمید،«درجات قتل از نظر حقوق آمریکا» برگرفته از hamidgholamilawyer.blogfa.com

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه