دانلود مقاله تعریف پیامد اقتصادی-پایان نامه در مورد صحت پیش بینی سود

تعریف پیامد اقتصادی

یعنی تاثیر گزارش‌های حسابداری بر تصمیم گیری و ثروت واحدتجاری، استفاده کنندگان صورت‌های مالی و جامعه(بنی مهدو همکار، 1386، ص:29).

2-4-1- پیامد‌های اقتصادی گزارش‌های مالی

1-اطلاعات مالی می‌تواند بر توزیع ثروت میان سرمایه گذاران مختلف اثر گذار باشد. سرمایه گذاران آگاه یا مطلع یا سرمایه گذارانی که از خدمات تحلیل گران مالی استفاده می‌کنند، ممکن است قادر باشند تا ثروت خود را افزایش دهند.

2- اطلاعات مالی می‌توان بر میزان ریسک شرکت اثر گذار باشد. استانداردهای حسابداری که موجب کاهش سود می‌شوند، موجب کاهش مدیرانی می‌شوند که پاداش خود را بر اساس درصدی از سود دریافت می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تا مدیران به پروزه‌های کم ریسک که در کوتاه مدت نیز پر بازده هستند توجه کنند. این خود ممکن است در بلند مدت منجر به افزایش ریسک شرکت و اثرات نا مطلوب و زیانباری هم برای شرکت و نیز برای اقتصاد به وجودآورد.

3- اطلاعات مالی می‌تواند بر چگونگی تسهیم سرمایه میان شرکت ها اثر گذار باشد و افشاء اطلاعات مالی ممکن است نگرش و تصمیمات سرمایه گذار درباره بازده و ریسک اوراق بهادار را تغییر دهد. مثلا عدم افشای اثرات تورم بر سود شرکت ها ممکن است باعث شود تا منابع پولی سرمایه گذاران به سمت صنایع و شرکت هایی روانه گرددکه سود خود رابه طور واقعی نشان نمی‌دهند(بنی مهد و همکار، 1386، ص: 87).

2-5- تعریف پیش بینی و اهداف آن

در فرهنگ لغت، دو اصطلاح وجود دارد که به معنای پیش بینی[1] و پیشگویی[2] هستند. پیش بینی در اصل پیشگویی وقایع و وضعیت آینده با توجه به روند گذشته و براساس مدل‌های مبتنی بر اطلاعات گذشته می‌باشد. پیش بینی عنصری کلیدی برای تصمیم گیری است، توانایی پیش بینی جنبه‌های غیر قابل مشاهده ی رویدادها قبل از اتخاذ تصمیم، انتخاب بهتری را به همراه خود داشته است .(احمدی،1387)

[1] -forecast

[2] -predict