دانلود پایان نامه اصول سیستم MRPII؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

اصول و اهداف سیستم MRPII :

سیستم MRPII ممکن است برای دستیابی به اهداف زیر اجراء شود :

1 – تامین خدمات پشتیبانی جهت تصمیم برای تمام سطوح مدیریتی

2 – محاسبه خودکار جریان کار و جریان مواد

3 – عمل کردن بر اساس مفهوم حلقه های اطلاعاتی بسته بین واحدهای کارخانه

4 – متمرکز کردن برنامه ریزی سیستم MRP به همراه فعالیت های پشتیبانی سطوح کارگاهی از قبیل کنترل ابزار و سیستمهای حمل و نقل مواد

5 -کنترل زمانهای جریان بر طبق زمان تحویل برنامه ریزی شده با استفاده از روشهای کنترل ورودی – خروجی .

برای دست یابی به مزایای فوق ، سیستم MRPII در سه سطح برنامه ریزی می شود این برنامه ریزی ها همگی بر اساس برنامه ریزی  کلی و دراز مدت انجام می شود واقع بینانه است که محدودیتهای ظرفیتی ( پول ، اطلاعات فراگیری ـ افراد و نیروی انسانی ، ماشین آلات ، ابزار آلات ، … ) نیز مد نظر قرار دهند برنامه کلی تولید مشخص کننده موارد زیر است :

1 – برنامه ریزی کلی و دراز مدت تولید برا اساس خانواده محصولات

2 – برنامه ریزی  احتیاجات منابع

3 – تامین موجودی اطمینان و اندازه سفارش در هر بار سفارش دهی

4 – زمانهای تحویل تولیدی

3-4- MRPمدار بسته در سیستمهای MRPII

به سیستمهای MRP سیستمهای ظرفیت بی نهایت نیز می گویند زیرا در این سیستمهای فرض می شود که منابع و ظرفیتهای برای اجراء برنامه در دسترس خواهد بود و بر اساس

این فرض برنامه ریزی را انجام می دهند . سیستم MRP به کار گرفته شده در سیستم MRPII از انواع مدار بسته است . بدین معنی که پس از تهیه برنامه زمانبندی تولید توسط سیستم MRP این برنامه در بخش دیگری از سیستم MRPII با نام برنامه ریزی احتیاجات ظرفیتی ( CRP ) از دیدگاه منابع و ظرفیتهای در دسترس بوده و بررسی و قابل اجرا بودن آن مورد تحلیل قرار می گیرد اگر منابع و ظرفیتهای در دسترس بیش از منابع و ظرفیتهای لازم برای اجرای برنامه فوق باشد برنامه قابل اجرا تشخیص داده می شود ، در غیر این صورت باید در برنامه زمانبندی فوق اصلاحاتی ایجاد شود . استفاده از تکنولوژی کامپیوتری امکان ایجاد سریع برنامه های جدید و ارزیابی آنها را به مدیران می دهد .

پس از اینکه برنامه زمانبندی تولید قابل اجرا به دست آمد ، این برنامه به بخشهای خرید و سطوح کارگاهی ابلاغ می شود واحد خرید برای خریداری سر موقع قطعات برنامه ریزی می کنند  و اطلاعات مربوط به زمان دریافت قطعات را وارد بانکهای اطلاعاتی MRPII می نماید . بدین ترتیب سیستم MRPII فرمان دریافت قطعات و مواد فوق با در نظر گرفتن زمانهای تحویل خرید محاسبه و دریافت این مواد و قطعات را بانکهای اطلاعاتی خود برنامه ریزی می کند پس از ابلاغ برنامه به بخش پی گیری و کنترل سطوح کارگاهی MRPII جهت ساخت قطعات و محصولات در زمان تعیین شده ، برنامه های تفضیلی برای چگونگی تخصیص کارها مرکز کاری تهیه می شود و برای هر یک از مراکز کاری لیست پی گیری روزانه شامل عملیاتی که در هر روز در مراکز کاری موردنظر باید صورت بگیرد تهیه می نماید .

در  راستای اینکار بر طبق ترتیب و توالی عملیات جهت ساخت قطعه ، عملیات مختلف به مراکز کاری مناسب واگذار می شود لیست پی گیری روزانه شامل عملیاتی که در هر روز مراکز کاری موردنظر باید صورت بگیرد تهیه می نماید در راستای اینکار بر طبق ترتیب و توالی عملیات لازم جهت ساخت قطعه ، عملیات مختلف مراکز کاری مناسب واگذار می شود . لیست پی گیری بر اساس زمانهای عملیات و نیز موعد تحویل هر یک از قطعات تهیه می شود که در بر گیرنده ترتیب و توالی  عملیاتی است که در هر مرکز کاری باید صورت بگیرد . سپس لیست فوق بر حسب تاریخ مرتب و به سرپرستان و یا ناظر ستون ابلاغ می شود ولی در این زمان عملاً می تواند اجرای عملیات مختلف را آغاز نماید . به طور همزمان سیستم MRPII با مد نظر قرار دادن زمانهای تحویل تولید ، موعد تحویل قطعات ساختنی را نیز در بانکهای خود برنامه ریزی می نماید بدین ترتیب MRPII قادر خواهد بود که کنترل عملیات واگذار شده به کارگاهها و یا بخش خرید را به دست بگیرید .

برای اجرای عملی عملیات ، حداکثر کردن بهره برداری از ماشین آلات ، زمان اضافی در دسترس و … جهت تعیین توالی تولید و زمان بندی مد نظر قرار بگیرند .

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تاثیر مدیریت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید